Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Ja Jesus meni ulos ja läksi pois templistä, ja hänen opetuslapsensa tulivat osoittamaan hänelle templin rakennuksia.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Niin sanoi Jesus heille: ettekö te kaikkia näitä näe? Totisesti sanon minä teille: ei pidä tässä jätettämän kiveä kiven päälle, joka ei maahan jaoteta.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Mutta kuin hän istui Öljymäellä, menivät opetuslapset hänen tykönsä erinänsä ja sanoivat: sano meille: koska tämä tapahtuu, ja mikä sinun tulemises ja maailman lopun merkki ollee?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: katsokaat, ettei kenkään teitä viettele.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Sillä monta tulevat minun nimeeni, sanoen: minä olen Kristus! ja viettelevät monta.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Niin te saatte kuulla sotia ja sanomia sodista. Katsokaat, ettette peljästy; sillä kaikki nämät pitää tapahtuman, mutta ei vielä ole loppu.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Sillä kansan pitää kansaa vastaan nouseman ja valtakunnan valtakuntaa vastaan, ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan.
All these are the beginning of sorrows.
Mutta kaikki nämät ovat murhetten alku.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Silloin he ylönantavat teitä vaivaan ja tappavat teidät, ja te tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Ja silloin monta pahenevat, ja keskenänsä pettävät toinen toisensa, ja vihaavat toinen toistansa keskenänsä.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Ja monta väärää prophetaa nousevat ja viettelevät monta.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, kaikille pakanoille todistukseksi; ja silloin tulee loppu.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Kuin te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta sanottu on Daniel prophetan kautta, seisovan pyhässä siassa; (joka tämän lukee, hän ymmärtäköön!)
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille.
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
Ja joka katon päällä on, älköön astuko alas ottamaan jotakin huoneestansa.
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Ja joka pellolla on, älköön palatko vaatteitansa ottamaan.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Mutta rukoilkaat, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabbatina;
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Sillä silloin pitää suuren vaivan oleman, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta niin tähän asti, ei myös tule.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhennettämän.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Silloin jos joku teille sanois: katso, tässä on Kristus taikka siellä! älkäät uskoko.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Sillä väärät Kristukset ja väärät prophetat nousevat, ja tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä: niin että myös, jos taitais tapahtua, valitutkin eksytettäisiin.
Behold, I have told you before.
Katso, minä olen teille sen ennen sanonut.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Jos he siis teille sanovat: katso, hän on korvessa! niin älkäät menkö ulos; katso, hän on kammiossa! älkäät uskoko.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Sillä niinkuin pitkäisen tuli leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on myös Ihmisen Pojan tulemus.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Sillä kussa raato on, siihen kotkat kokoontuvat.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Mutta kohta sen ajan vaivan jälkeen aurinko pimenee, ja kuu ei anna valoansa, ja tähden putoavat taivaasta, ja taivaan voimat pitää liikutettaman.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Ja silloin näkyy Ihmisen Pojan merkki taivaassa, ja silloin kaikki sukukunnat maassa parkuvat ja saavat nähdä Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Ja hän lähettää enkelinsä suurella basunan äänellä, ja he kokoovat hänen valittunsa neljästä tuulesta, yhdestä taivasten äärestä niin toiseen.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Mutta oppikaat fikunapuusta vertaus: kuin sen oksa on tuores ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte suven läsnä olevan:
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Niin myös te, kuin te näette nämät kaikki, tietäkäät, että se on läsnä, oven edessä.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Totisesti sanon minä teille: ei suinkaan tämän sukukunnan pidä hukkuman ennen kuin kaikki nämät tapahtuvat.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Taivas ja maa pitää hukkuman, mutta minun sanani ei pidä suinkaan hukkaantuman.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Vaan siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään, vaan minun Isäni yksinänsä.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Mutta niinkuin Noan ajat olivat, niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Sillä niinkuin he niinä päivinä vedenpaisumisen edellä olivat, söivät ja joivat, naivat ja huolivat, hamaan siihen päivään asti, jona Noa arkkiin sisälle meni,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
Ja ei tietäneet ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja otti pois kaikki: niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Silloin on kaksi kedolla: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Kaksi jauhavat myllyssä: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Valvokaat siis; sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne on tuleva.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Mutta se tietäkäät: jos perheenisäntä tietäis, millä hetkellä varas on tuleva, kaiketi hän valvois, eikä sallisi kaivaa huonettansa.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Sentähden olkaat te myös valmiit; sillä millä hetkellä ette luulekaan, tulee Ihmisen Poika.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Kuka siis on uskollinen ja toimellinen palvelia, jonka Herra pani perheensä päälle, antamaan heille ruokaa ajallansa?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Autuas on se palvelia, jonka Herra löytää niin tehneeksi, kuin hän tulee.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Totisesti sanon minä teille: hän panee hänen kaiken hyvyytensä päälle.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Mutta jos paha palvelia sanoo sydämessänsä: minun Herrani viipyy tulemasta;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
Ja rupee pieksämään leipäveljiänsä, niin myös syömään ja juomaan juomarien kanssa:
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Niin sen palvelian Herra tulee sinä päivänä, jona ei hän luulekaan, ja sillä hetkellä, jolla ei hän tiedä.
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Ja hän eroittaa hänen, ja antaa hänelle osan ulkokullattuin kanssa: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys.