I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Mutta tämä oli Aaronin lasten järjestys: Aaronin pojat oli: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Mutta Nadab ja Abihu kuolivat isänsä edessä, ja ei heillä ollut lasta. Ja Eleasar ja Itamar tulivat papeiksi.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Ja David määräsi heitä näin: Zadokin Eleasarin lapsista ja Ahimelekin Itamarin lapsista, heidän virkansa jälkeen heidän palveluksessansa.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Ja usiammat väkevät päämiehet löydettiin Eleasarin kuin Itamarin lapsista, koska he heitä niin määräsivät: Eleasarin lapsista oli siellä kuusitoistakymmentä ylimmäistä heidän isäinsä huoneessa, ja kahdeksan Itamarin lapsista, heidän isäinsä huoneessa.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Ja he määräsivät heitä arvalla sekä näitä että niitä; sillä molemmat Eleasarin ja Itamarin lapset olivat päämiehet pyhässä ja päämiehet Jumalan edessä.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Ja Semaja kirjoittaja, Netaneelin poika Leviläisistä, kirjoitti heidät kuninkaan edessä, ja päämiesten ja papin Zadokin, ja Ahimelekin Abjatarin pojan, ja pappein ja Leviläisten, ja ylimmäisten isäin edessä: yksi isän huone otettiin Eleasarin edestä ja toinen otettiin sitte Itamarin edestä.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Ja ensimäinen arpa lankesi Jojaribin päälle, toinen Jedatjan,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Kolmas Harimin, neljäs Seorimin,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Viides Malkian, kuudes Mijamin,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Seitsemäs Hakkotsin, kahdeksas Abian,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Yhdeksäs Jesuan, kymmenes Sekanian,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Yksitoistakymmenes Eliasibin, kaksitoistakymmenes Jakimin,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Kolmastoistakymmenes Huppan, neljästoistakymmenes Jesebabin,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Viidestoistakymmenes Bilgan, kuudestoistakymmenes Immerin,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Seitsemästoistakymmenes Hesirin, kahdeksastoistakymmenes Happitsetsin,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Yhdeksästoistakymmenes Petahian, kahdeskymmenes Jeheskelin,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Ensimäinenkolmattakymmentä Jakinin, toinenkolmattakymmentä Gamulin,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Kolmaskolmattakymmentä Delajan, neljäskolmattakymmentä Maasian.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Tämä on heidän järjestyksensä heidän virkansa jälkeen, menemään Herran huoneesen tapansa jälkeen, isänsä Aaronin käden alla; niinkuin Herra Israelin Jumala heidän oli käskenyt.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Muiden Levin lasten seassa oli Amramin lapsista Subael, Subaelin lapsista Jehdeja.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Rehabian lapsista: Jissia oli heistä ensimäinen.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Mutta Jitseharilaisista oli Selomot, Selomotin lapsista Jahat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
(Hebronin lapset) Jerija ensimäinen, Amaria toinen, Jahasiel kolmas, Jekameam neljäs.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Ussielin lapset: Miika. Miikan lapsista Samir.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Jesija oli Miikan veli; Jesijan lapsista Sakaria.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Merarin lapset: Maheli ja Musi; Jaesijan hänen poikansa lapset.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Merarin lapset Jaesijasta, hänen poikansa oli Soham, Sakkur ja Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Mutta Mahelilla oli Eleasar, ja hänellä ei ollut yhtään poikaa.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Kisistä, Kisin lapset: Jerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Musin lapset: Maheli, Eder ja Jeremot. Ne ovat Leviläisten lapset heidän isäinsä huoneen jälkeen.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Ja nämät myös heittivät arpaa veljeinsä Aaronin lasten kanssa kuningas Davidin edessä, ja Zadokin ja Ahimelekin, ja ylimmäisten isäin edessä, pappein ja Leviläisten seassa; ylimmäinen isäin seassa pienimmänkin veljensä kanssa.