Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, aŭskultu min; Ĉar mi estas mizera kaj malriĉa.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Konservu mian animon, ĉar mi estas fidela; Ho Vi, mia Dio, helpu Vian sklavon, kiu fidas Vin.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Korfavoru min, ho mia Sinjoro, Ĉar mi vokas al Vi la tutan tagon.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Ĝojigu la animon de Via sklavo, Ĉar al Vi, ho mia Sinjoro, mi levas mian animon.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Ĉar Vi, mia Sinjoro, estas bona kaj pardonema Kaj tre favora por ĉiuj, kiuj Vin vokas.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Aŭskultu, ho Eternulo, mian preĝon, Kaj atentu la voĉon de mia petego.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
En tago de mia sufero mi Vin vokas, Por ke Vi aŭskultu min.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Ne ekzistas simila al Vi inter la dioj, ho mia Sinjoro, Kaj ne ekzistas faroj kiel Viaj.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Ĉiuj popoloj, kiujn Vi kreis, venos kaj kliniĝos antaŭ Via vizaĝo, ho mia Sinjoro, Kaj honoros Vian nomon.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Ĉar Vi estas granda kaj Vi faras miraklojn; Vi sola estas Dio.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Montru al mi, ho Eternulo, Vian vojon, por ke mi iru en Via vero; Dediĉu mian koron al la respektado de Via nomo.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Mi dankos Vin, ho mia Sinjoro, mia Dio, per mia tuta koro, Kaj mi honoros Vian nomon eterne.
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Ĉar granda estas Via boneco al mi; Kaj Vi savis mian animon el la profundo de Ŝeol.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Ho Dio, fieruloj leviĝis kontraŭ mi, Kaj anaro da premantoj serĉas mian animon Kaj ne havas Vin antaŭ si.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Sed Vi, mia Sinjoro, estas Dio kompatema kaj favorkora, Longetolerema kaj tre bona kaj verama.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Turnu Vin al mi kaj korfavoru min, Donu Vian forton al Via sklavo, Kaj helpu la filon de Via sklavino.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Faru super mi signon por bono, Por ke miaj malamantoj vidu kaj hontiĝu, Ĉar Vi, ho Eternulo, min helpos kaj konsolos.