Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
La komenco de la evangelio de Jesuo Kristo, Filo de Dio.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Kiel estas skribite en la profeto Jesaja: Jen Mi sendas Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo, Kaj li preparos vian vojon;
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Voĉo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon de la Eternulo, Rektigu Liajn irejojn;
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
venis Johano, kiu baptis en la dezerto kaj predikis la bapton de pento por la pardonado de pekoj.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Kaj eliris al li la tuta Juduja distrikto, kaj ĉiuj Jerusalemanoj; kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Kaj Johano estis vestita per kamelharaĵo kaj leda zono ĉirkaŭ siaj lumboj, kaj li manĝadis akridojn kaj sovaĝan mielon.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Kaj li predikis, dirante: Venas post mi tiu, kiu estas pli potenca ol mi; la rimenon de liaj ŝuoj mi ne estas inda, kliniĝinte, malligi.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Mi vin baptis per akvo; sed li vin baptos per la Sankta Spirito.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Kaj en tiuj tagoj Jesuo venis el Nazaret de Galileo, kaj estis baptita de Johano en Jordan.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Kaj tuj kiam li eliris el la akvo, li vidis la ĉielon fenditan, kaj la Spiriton kiel kolombo malsuprenirantan sur lin;
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
kaj venis voĉo el la ĉielo: Vi estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Kaj tuj la Spirito pelis lin for en la dezerton.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Kaj li estis en la dezerto kvardek tagojn, tentata de Satano; kaj li estis kun la sovaĝaj bestoj, kaj la anĝeloj servadis al li.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Kaj post kiam Johano estis arestita, Jesuo iris en Galileon, predikante la evangelion de Dio,
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
kaj dirante: La tempo jam plenumiĝis, kaj la regno de Dio alproksimiĝis; pentu, kaj kredu al la evangelio.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Kaj irante apud la Galilea Maro, li vidis Simonon, kaj Andreon, fraton de Simon, ĵetantajn reton en la maron; ĉar ili estis fiŝkaptistoj.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Kaj Jesuo diris al ili: Venu post mi, kaj mi igos vin fariĝi kaptistoj de homoj.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj sekvis lin.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Kaj irinte iom antaŭen, li vidis Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, lian fraton, kiuj ankaŭ estis en la ŝipeto, riparante la retojn.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Kaj tuj li alvokis ilin; kaj ili lasis sian patron Zebedeo en la ŝipeto kun la dungitoj, kaj foriris post li.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Kaj ili iris en Kapernaumon, kaj tuj en la sabato li eniris en la sinagogon kaj instruis.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Kaj oni miris pro lia instruado; ĉar li instruis kiel havanta aŭtoritaton, kaj ne kiel la skribistoj.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Kaj en ilia sinagogo estis viro kun malpura spirito; kaj li ekkriis,
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
dirante: Kio estas inter ni kaj vi, Jesuo Nazaretano? ĉu vi venis, por pereigi nin? mi scias, kiu vi estas: la Sanktulo de Dio.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Kaj Jesuo severe admonis lin, dirante: Silentu, kaj eliru el li.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Kaj la malpura spirito konvulsiigis lin, kaj, laŭte kriinte, eliris el li.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Kaj ĉiuj miregis tiom, ke ili diskutis inter si, dirante: Kio estas ĉi tio? jen nova instruado! kun aŭtoritato li ordonas eĉ al la malpuraj spiritoj, kaj ili obeas lin.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Kaj tuj la famo pri li disvastiĝis ĉie en la tutan ĉirkaŭaĵon de Galileo.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Kaj tuj, elirinte el la sinagogo, ili eniris en la domon de Simon kaj Andreo, kun Jakobo kaj Johano.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Sed la bopatrino de Simon kuŝis malsana de febro; kaj tuj oni sciigis al li pri ŝi;
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
kaj veninte, li prenis ŝian manon kaj levis ŝin; kaj la febro forlasis ŝin, kaj ŝi servis al ili.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Kaj vespere, kiam la suno subiris, oni venigis al li ĉiujn, kiuj estis malsanaj kaj demonhavantaj.
And all the city was gathered together at the door.
Kaj la tuta urbo kolektiĝis ĉe la pordo.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Kaj li sanigis multajn, kiuj malsanis de diversaj malsanoj, kaj elpelis multajn demonojn; kaj li ne permesis al la demonoj paroli, ĉar ili konis lin.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Kaj matene, antaŭ ol la nokto pasis, li leviĝis, kaj foriris en dezertan lokon, kaj tie preĝadis.
And Simon and they that were with him followed after him.
Kaj Simon kaj liaj kunuloj elserĉis lin;
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
kaj ili trovis lin, kaj diris al li: Ĉiuj vin serĉas.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Kaj li diris al ili: Ni iru aliloken en la proksimajn urbetojn, por ke mi tie ankaŭ prediku; ĉar por tio mi venis.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Kaj li iris, predikante en iliaj sinagogoj tra la tuta Galileo, kaj elpelante la demonojn.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Kaj venis al li leprulo, alvokante lin, kaj genuinte, li diris al li: Se vi nur volas, vi povas min purigi.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Kaj kortuŝite, li etendis la manon kaj tuŝis lin, kaj diris al li: Mi volas; estu purigita.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Kaj tuj la lepro foriris de li, kaj li fariĝis pura.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Kaj severe avertinte lin, li tuj forsendis lin,
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
kaj diris al li: Zorgu, ke vi diru nenion al iu; sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu pro via purigado tion, kion Moseo ordonis, por atesto al ili.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Sed li eliris, kaj komencis diligente rakonti kaj disfamigi la aferon, tiel ke Jesuo jam ne povis malkaŝe eniri en urbon, sed restis ekstere en dezertaj lokoj; kaj oni venis al li el ĉie.