Titus 1

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;
Paulus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at virke Tro hos Guds udvalgte og Erkendelse at Sandheden angående Gudsfrygt,
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
i Håb om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
men i sin Tid har han åbenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:
To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.
til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Nåde og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!
For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:
Derfor efterlod jeg dig på Kreta, for at du skulde bringe i Orden, hvad der stod tilbage, og indsætte Ældste i hver By, som jeg pålagde dig,
If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
såfremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige.
For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;
Thi en Tilsynsmand bør være ustraffelig som en Guds Husholder, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmål, ikke til slet Vinding,
But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;
Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til både at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
Thi mange ere genstridige, føre intetsigende Snak og dåre Sindet, især de af Omskærelsen;
Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.
dem bør man stoppe Munden på; thi de forvende hele Huse ved at føre utilbørlig Lære for slet Vindings Skyld.
One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
En af dem, en af deres egne Profeter, har sagt: "Kretere ere altid Løgnere, onde Dyr, lade Buge."
This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de må blive sunde i Troen
Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.
og ikke agte på jødiske Fabler og Bud af Mennesker, som vende sig bort fra Sandheden.
Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.
Alt er rent for de rene; men for de besmittede og vantro er intet rent, men både deres Sind og Samvittighed er besmittet.
They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.