Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Mærk dig, min Søn, min Visdom, bøj til min Indsigt dit Øre,
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
at Kløgt må våge øver dig, Læbernes kundskab vare på dig.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Thi af Honning drypper den fremmedes Læber, glattere end Olie er hendes Gane;
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
men til sidst er hun besk som Malurt, hvas som tveægget Sværd;
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
hendes Fødder styrer nedad mod Døden, til Dødsriget stunder hendes Fjed;
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
hun følger ej Livets Vej, hendes Spor er bugtet, hun ved det ikke.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Hør mig da nu, min Søn, vig ikke fra min Munds Ord!
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
Lad din Vej være langt fra hende, kom ej hendes Husdør nær,
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
at du ikke må give andre din Ære, en grusom Mand dine År.
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
at ikke dit Gods skal mætte fremmede, din Vinding ende i Andenmands Hus,
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
så du gribes af Anger til sidst, når dit Kød og Huld svinder hen,
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
og du siger: "Ak, at jeg hadede Tugt, at mit Hjerte lod hånt om Revselse,
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
så jeg ikke lød mine Læreres Røst, ej bøjed mit Øre til dem, som lærte mig!
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Nær var jeg kommet i alskens Ulykke midt i Forsamling og Menighed!"
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Drik Vand af din egen Cisterne og rindende Vand af din Brønd;
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
lad ej dine Kilder flyde på Gaden, ej dine Bække på Torvene!
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Dig skal de tilhøre, dig alene, ingen fremmed ved Siden af dig!
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Velsignet være dit Væld, og glæd dig ved din Ungdoms Hustru,
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
den elskelige Hind, den yndige Gazel; hendes Elskov fryde dig stedse, berus dig altid i hendes Kærlighed!
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Hvi beruser du dig, min Søn, i en fremmed og tager en andens Hustru i Favn?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
Thi for HERRENs Øjne er Menneskets Veje, grant følger han alle dets Spor;
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
den gudløse fanges af egen Brøde og holdes fast i Syndens Reb;
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
han dør af Mangel på Tugt, går til ved sin store Dårskab.