Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Og Jesus gik ud, bort fra Helligdommen, og hans Disciple kom til ham for at vise ham Helligdommens Bygninger.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Men han svarede og sagde til dem: "Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo skal nedbrydes."
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Men da han sad på Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: "Sig os, når skal dette ske? Og hvad er Tegnet på din Tilkommelse og Verdens Ende?"
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Ser til, at ingen forfører eder!
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Thi mange skulle på mit Navn komme og sige: Jeg er Kristus; og de skulle forføre mange.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Men I skulle få at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det må ske; men Enden er ikke endda.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.
All these are the beginning of sorrows.
Men alt dette er Veernes Begyndelse.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slå eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Og da skulle mange forarges og forråde hverandre og hade hverandre.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Og mange falske Profeter skulle fremstå og forføre mange.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Når I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, stå på hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
da skulle de, som ere i Judæa, fly ud på Bjergene;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
den, som er på Taget, stige ikke ned for at hente, hvad der er i hans Hus;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
og den, som er på Marken, vende ikke tilbage før at hente sine Klæder!
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Og beder om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller på en Sabbat;
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
thi der skal da være en Trængsel så stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skulle I ikke tro det.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstå og gøre store Tegn og Undergerninger, så at også de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.
Behold, I have told you before.
Se, jeg har sagt eder det forud.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Derfor, om de sige til eder: Se, han er i Ørkenen, da går ikke derud; se. han er i Kamrene, da tror det ikke!
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Thi ligesom Lynet udgår fra Østen og lyser indtil Vesten, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Hvor Ådselet er, der ville Ørnene samle sig.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Månen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Men lærer Lignelsen af Figentræet: Når dets Gren allerede er bleven blød,og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Således skulle også I, når I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgå, førend alle disse Ting ere skete.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Himmelen og Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle ingenlunde forgå.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Og ligesom Noas dage vare, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden åde og drak, toge til Ægte og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, således skal også Menneskesønnens Tilkommelse være.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Da skulle to Mænd være på Marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
To Kvinder skulle male på Kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders Herre kommer.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste. i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vågede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Hvem er så den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Salig er den Tjener, hvem hans Herre, når han kommer, finder handlende således.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
og så begynder at slå sine Medtjenere og spiser og drikker med Drankerne,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
da skal den Tjeners Herre komme på den Dag, han ikke venter, og i den Time, han ikke ved,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.