Mark 4

And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
Og han begyndte atter at lære ved søen. Og en meget stor Skare samles om ham, så at han måtte gå om Bord og sætte sig i et Skib på Søen; og hele Skaren var på Land ved Søen.
And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
Og han lærte dem meget i Lignelser og sagde til dem i sin Undervisning:
Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
"Hører til: Se, en Sædemand gik ud at så.
And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
Og det skete, idet han såede, at noget faldt ved Vejen, og Fuglene kom og åde det op.
And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
Og noget faldt på Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb Jord.
But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
Og da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.
And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
Og noget faldt iblandt Torne, og Tornene voksede op og kvalte det, og det bar ikke Frugt.
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
Og noget faldt i god Jord og bar Frugt, som skød frem og voksede, og det bar tredive og tresindstyve og hundrede Fold."
And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
Og han sagde: "Den som har Øren at høre med, han høre!"
And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
Og da han blev ene, spurgte de, som vare om ham, tillige med de tolv ham om Lignelserne.
And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
Og han sagde til dem: "Eder er Guds Riges Hemmelighed givet; men dem, som ere udenfor, meddeles alt ved Lignelser,
That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
for at de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke forstå, for at de ikke skulle omvende sig og få Forladelse "
And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
Og han siger til dem: "Fatte I ikke denne Lignelse? Hvorledes ville I da forstå alle de andre Lignelser?
The sower soweth the word.
Sædemanden sår Ordet.
And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver sået, og når de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet,som er sået i dem.
And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
Og ligeledes de, som blive såede på Stengrunden, det er dem, som, når de høre Ordet, straks modtage det med Glæde;
And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.
og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, når der kommer Trængsel eller forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks.
And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
Og andre ere de, som blive såede blandt Torne; det er dem, som have hørt Ordet
And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
og denne Verdens Bekymringer og Rigdommens Forførelse og Begæringerne efter de andre Ting komme ind og kvæle Ordet, så det bliver uden Frugt.
And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
Og de, der bleve såede i god Jord, det er dem, som høre Ordet og modtage det og bære Frugt,tredive og tresindstyve og hundrede Fold."
And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
Og han sagde til dem: "Mon Lyset kommer ind for at sættes under Skæppen eller under, Bænken? Mon ikke for at sættes på Lysestagen?
For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
Thi ikke er noget skjult uden for at åbenbares; ej heller er det blevet lønligt uden for at komme for Lyset.
If any man have ears to hear, let him hear.
Dersom nogen har Øren at høre med, han høre!"
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
Og han sagde til dem: "Agter på, hvad I høre! Med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder, og der skal gives eder end mere.
For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
Thi den, som har, ham skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har."
And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
Og han sagde: "Med Guds Rige er det således, som når en Mand har lagt Sæden i Jorden
And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
og sover og står op Nat og Dag, og Sæden spirer og bliver høj, han ved ej selv hvorledes.
For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
Af sig selv bærer Jorden Frugt, først Strå, derefter Aks, derefter fuld Kærne i Akset;
But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
men når Frugten er tjenlig, sender han straks Seglen ud; thi Høsten er for Hånden."
And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
Og han sagde: "Hvormed skulle vi ligne Guds Rige, eller under hvilken Lignelse skulle vi fremstille det?
It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
Det er som et Sennepskorn, som, når det sås i Jorden, er mindre end alt andet Frø på Jorden,
But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
og når det er sået, vokser det op og bliver større end alle Urterne og skyder store Grene, så at Himmelens Fugle kunne bygge Rede i dets Skygge."
And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
Og i mange sådanne Lignelser talte han Ordet til dem, efter som de kunde fatte det.
But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
Men uden Lignelse talte han ikke til dem; men i Enerum udlagde han det alt sammen for sine Disciple.
And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
Og på den Dag, da det var blevet Aften, siger han til dem: "Lader os fare over til hin Side!"
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
Og de forlade Folkeskaren og tage ham med, som ham sad i Skibet; men der var også andre Skibe med ham.
And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
Og der kommer en stærk Stormvind, og Bølgerne sloge ind i Skibet, så at Skibet allerede var ved at fyldes.
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
Og han var i Bagstavnen og sov på en Hovedpude, og de vække ham og sige til ham: "Mester! bryder du dig ikke om, at vi forgå?"
And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
Og han stod op og truede Vinden og sagde til Søen: "Ti, vær stille!" og Vinden lagde sig, og det blev ganske blikstille.
And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
Og han sagde til dem: "Hvorfor ere I så bange? Hvorfor have I ikke Tro?"
And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?
Og de frygtede såre og sagde til hverandre: "Hvem er dog denne siden både Vinden og Søen ere ham lydige?"