Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
Til deres Arvelod hørte: Be'er-sjeba, Sjema, Molada,
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
Hazar-Sjual, Bala, Ezem,
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolad, Betul, Horma,
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke når til Sarid:
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kis-Idt-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-byer.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Det er Zebulonilernes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hafarajim, Sji'on, Anabarat,
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbit, Kisjjon, Ebez,
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
Og Grænsen berører Tabor, Sja-hazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Det er Issakariternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Harmel mod Vest og Sjihor-Libnat,
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
drejer så østpå til Betbagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpå går den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpå til Kabul,
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
Abdon, Rebob, Hammon og Hana indtil den store Stad Zidon;
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
Akko, Afek, Rebob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Det er Aseriternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Deres Landemærke går fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adama, Rama, Hazor,
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Hedesj, Edre'i, En-Hazor,
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Elon, Timna, Ekron,
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Jehud, Bene-Berak, Gat-Rim-mon,
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Me-Ja1'kon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Men Daniternes Område blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Efter HERRENs Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENs Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang. Således blev de færdige med Udskiftningen af Landet.