John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
"Dette har jeg talt til eder, for at I ikke skulle forarges.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slår eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Men dette har jeg talt til eder, for at I, når Timen kommer, skulle komme i Hu, at jeg har sagt eder det; men dette sagde jeg eder ikke fra Begyndelsen, fordi jeg var hos eder.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Men nu går jeg hen til ham, som sendte mig, og ingen af eder spørger mig: Hvor går du hen?
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjerte.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg går bort, thi går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men går jeg bort, så vil jeg sende ham til eder.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Og når han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.
Of sin, because they believe not on me;
Om Synd, fordi de ikke tro på mig;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
men om Retfærdighed, fordi jeg går til min Fader, og I se mig ikke længer;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig."
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Da sagde nogle af hans Disciple til hverandre: "Hvad er dette, som han siger os: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig, og: Jeg går hen til Faderen?"
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
De sagde altså: "Hvad er dette, han siger: Om en liden Stund? Vi forstå ikke, hvad han taler."
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Jesus vidste, at de vilde spørge ham, og han sagde til dem: "I spørge hverandre om dette, at jeg sagde: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig.
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Når Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men når hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over, at et Menneske er født til Verden.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Også I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
Og på den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle få, for at eders Glæde må blive fuldkommen.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Dette har jeg talt til eder i Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke mere skal tale til eder i Lignelser, men frit ud forkynde eder om Faderen.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
På den Dag skulle I bede i mit Navn, og jeg siger ikke til eder, at jeg vil bede Faderen for eder;
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
thi Faderen selv elsker eder, fordi I have elsket mig og troet, at jeg er udgået fra Gud.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og går til Faderen."
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Hans Disciple sige til ham: "Se, nu taler du frit ud og siger ingen Lignelse.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Nu vide vi, at du ved alle Ting og ikke har nødig, at nogen spørger dig; desårsag tro vi, at du er udgået fra Gud."
Jesus answered them, Do ye now believe?
Jesus svarede dem: "Nu tro I!
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Se, den Time kommer, og den er kommen, da I skulle adspredes hver til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke alene, thi Faderen er med mig.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden."