Psalms 123

Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.
Píseň stupňů. K toběť pozdvihuji očí svých, ó ty, kterýž na nebesích přebýváš.
Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.
Aj hle, jakož oči služebníků k rukám pánů jejich, jakož oči děvky k rukám paní její: tak oči naše k Hospodinu Bohu našemu, až by se smiloval nad námi.
Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.
Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme již příliš potupou nasyceni.
Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.
Jižť jest příliš nasycena duše naše posmíšky bezbožných, a potupou pyšných.