Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
Udělej sobě dvě trouby stříbrné. Dílem taženým uděláš je, kterýchž užívati budeš k svolání všeho množství, a když by se mělo hnouti vojsko.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
Protož kdyžkoli zatroubí na ně, shromáždí se k tobě všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Jestliže v jednu toliko zatroubí, tedy shromáždí se k tobě knížata, přední lidu Izraelského.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Pakli by s nějakým přetrubováním troubili, hnou se s místa, kteříž leželi k východní straně.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
Když by pak troubili s přetrubováním po druhé, tedy hnou se ti, kteříž leželi ku poledni. S přetrubováním troubiti budou k tažení svému.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Ale když byste měli svolati všecko množství, prostě bez přetrubování troubiti budete.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Synové Aronovi kněží trubami těmi budou troubiti, a bude vám to ustanovení věčné v pronárodech vašich.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
Když vyjdete na vojnu v zemi vaší proti nepříteli ssužujícímu vás, s přetrubováním troubiti budete v trouby ty, a budete v paměti před Hospodinem Bohem svým, a zachováni budete od nepřátel svých.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
V den také veselí vašeho, a při slavnostech svých, a při začátcích měsíců vašich troubiti budete v trouby ty k obětem svým zápalným a pokojným, i budou vám na památku před Bohem vaším: Já Hospodin Bůh váš.
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
I stalo se léta druhého, dvadcátý den měsíce druhého, že se vyzdvihl oblak z příbytku svědectví.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
I táhli synové Izraelští po svých taženích z pouště Sinai; a zastavil se oblak na poušti Fáran.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Takto nejprvé brali se z rozkazu Hospodinova skrze Mojžíše:
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
Šla napřed korouhev vojska synů Juda po houfích svých, a nad nimi byl Názon, syn Aminadabův.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Nad vojskem pak pokolení synů Izachar byl Natanael, syn Suar.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
A nad vojskem pokolení synů Zabulon Eliab, syn Helonův.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Složen jest také i příbytek, a šli synové Gersonovi a synové Merari nesouce příbytek.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Potom šla korouhev vojska Rubenova po houfích svých, a nad nimi byl Elisur, syn Sedeurův.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
Nad vojskem pak pokolení synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai.
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
A nad vojskem pokolení synů Gád Eliazaf, syn Duelův.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Šli také i Kahatští, nesouce svatyni; onino pak vyzdvihovali příbytek, až i tito přišli.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Potom šla korouhev vojska synů Efraim po houfích svých, a nad nimi byl Elisama, syn Amiudův.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Nad vojskem pak pokolení synů Manasse Gamaliel, syn Fadasurův.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
A nad vojskem pokolení synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
Šla potom i korouhev vojska synů Dan, obsahující ostatek vojska po houfích svých, a nad vojskem jeho Ahiezer, syn Amisaddai.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Nad vojskem pak pokolení synů Asser Fegiel, syn Ochranův.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
A nad vojskem pokolení synů Neftalím Ahira, syn Enanův.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Ta jsou tažení synů Izraelských po houfích jejich, a tím pořádkem táhli.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Řekl pak Mojžíš Chobabovi, synu Raguelovu Madianskému, tchánu svému: My se béřeme k místu, o kterémž řekl Hospodin: Dám je vám. Protož poď s námi, a dobře učiníme tobě; nebo Hospodin mnoho dobrého zaslíbil Izraelovi.
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Kterýž odpověděl jemu: Nepůjdu, ale k zemi své a k příbuznosti své se navrátím.
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
I řekl Mojžíš: Neopouštěj medle nás; nebo ty jsi svědom na poušti, kde bychom se měli klásti, a budeš nám za vůdce.
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
Když pak půjdeš s námi, a přijde to dobré, jímž dobře učiní nám Hospodin, tedy i tobě dobře učiníme.
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
A tak brali se od hory Hospodinovy cestou tří dnů, (a truhla smlouvy Hospodinovy předcházela je,) cestou tří dnů, pro vyhlédání sobě místa k odpočinutí.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
A oblak Hospodinův byl nad nimi ve dne, když se hýbali z ležení.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Když pak počínali jíti s truhlou, říkával Mojžíš: Povstaniž Hospodine, a rozptýleni buďte nepřátelé tvoji, a ať utíkají před tváří tvou, kteříž tě v nenávisti mají.
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Když pak stavína byla, říkával: Navratiž se, Hospodine, k desíti tisícům tisíců Izraelských.