Acts 5

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
Muž pak jeden, jménem Ananiáš, s Zafirou, manželkou svou, prodal statek.
And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
A lstivě něco těch peněz ujal s vědomím manželky své, a přinesa díl nějaký, položil k nohám apoštolským.
But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?
I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil satan srdce tvé lstí, tak abys lhal Duchu svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole?
Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc složil v srdci svém? Neselhal jsi lidem, ale Bohu.
And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.
Tedy uslyšav Ananiáš tato slova, padna, zdechl. I spadla bázeň veliká na všecky, kteříž to slyšeli.
And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
A vstavše mládenci, vzali jej, a vynesše ven, pochovali.
And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
I stalo se po chvíli, jako po třech hodinách, že i jeho žena, nevěduci, co se bylo stalo, přišla.
And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.
I řekl k ní Petr: Pověz mi, za toliko-li jste pole své prodali? A ona řekla: Ano, za tolik.
Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
Tedy dí jí Petr: I pročež jste se smluvili, abyste pokoušeli Ducha Páně? Aj, nohy těch, kteříž pochovali muže tvého, přede dveřmi jsou, a vynesouť také i tebe.
Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.
I padla hned před nohy jeho, a zdechla. A všedše mládenci, nalezli ji mrtvou; i vynesše, pochovali podle muže jejího.
And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
I byla bázeň veliká po vší církvi, i mezi všemi, kteříž to slyšeli.
And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.
Skrze ruce pak apoštolů dáli se divové a zázrakové velicí v lidu, (A bývali všickni jednomyslně v síňci Šalomounově.
And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.
Jiný pak žádný neodvážil se připojiti k nim, ale velebil je lid.
And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)
A vždy více se rozmáhalo množství věřících Pánu, mužů i také žen.)
Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.
Takže i na ulice vynášeli nemocné, a kladli na ložcích a na nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil na některé z nich.
There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.
Scházelo se pak množství z okolních měst do Jeruzaléma, nesouce nemocné a trápené od duchů nečistých, a uzdravováni byli všickni.
Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,
Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž byli saducejské sekty,) naplněni jsou závistí.
And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
I zjímali apoštoly, a vsázeli je do žaláře obecného.
But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,
Ale anděl Páně v noci otevřev dveře u žaláře, vyvedl je ven a řekl:
Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.
Jděte, a postavíce se, mluvte lidu v chrámě všecka slova života tohoto.
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
To oni uslyševše, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Tedy přišed nejvyšší kněz a ti, kteříž s ním byli, svolali radu a všecky starší synů Izraelských, i poslali do žaláře, aby byli přivedeni.
But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
A služebníci přišedše, nenalezli jich v žaláři. A navrátivše se, vypravovali,
Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
Řkouce: Žalář zajisté nalezli jsme zavřený se vší pilností a strážné vně stojící u dveří, ale otevřevše dveře, žádného jsme tam nenalezli.
Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.
A když uslyšeli řeči tyto i nejvyšší kněz i úředník chrámu i jiní přední kněží, nerozuměli, co by se to stalo.
Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.
A přišed kdosi, pověděl jim, řka: Aj, muži, kteréž jste vsázeli do žaláře, v chrámě stojí a učí lid.
Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
Tedy šel tam úředník s služebníky, a přivedl je bez násilé; nebo se báli lidu, aby nebyli ukamenováni.
And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,
A přivedše je, postavili je v radě. I otázal se jich nejvyšší kněz,
Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.
Řka: Zdaliž jsme vám přísně nepřikázali, abyste neučili v tom jménu? A aj, naplnili jste Jeruzalém učením svým, a chcete na nás uvésti krev člověka toho.
Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.
Odpověděv pak Petr a apoštolé, řekli: Více sluší poslouchati Boha než lidí.
The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
Bůh otců našich vzkřísil Ježíše, kteréhož jste vy zamordovali, pověsivše na dřevě.
Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
Toho jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému pokání a odpuštění hříchů.
And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
A my jsme svědkové toho všeho, což mluvíme, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, jenž jsou poslušni jeho.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
Oni pak slyševše to, rozzlobili se, a radili se o to, kterak by je vyhladili.
Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
Tedy povstav v radě jeden farizeus, jménem Gamaliel, Zákona učitel, vzácný muž u všeho lidu, rozkázal, aby na malou chvíli ven vyvedli apoštoly.
And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
I řekl jim: Muži Izraelští, pilně se rozmyslte při těchto lidech, co máte činiti.
For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
Nebo před těmito časy byl povstal Teudas, pravě se také býti něčím velikým, jehož se přídrželo mužů okolo čtyř set; kterýžto již zahynul, i všickni, kteříž přistoupili k němu, rozptýleni jsou a v nic obráceni.
After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
Po něm pak povstal Judas Galilejský za dnů popisu, a mnoho lidu po sobě obrátil. Ale i ten zahynul, a všickni, kteřížkoli přistoupili k němu, rozptýleni jsou.
And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
A protož nyní pravím vám: Dejte pokoj těmto lidem, a nechte jich. Nebo jestližeť jest z lidí rada tato anebo dílo toto, rozprchneť se;
But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.
Pakliť jest z Boha, nebudete moci toho zkaziti; abyste snad i Bohu odporní nalezeni nebyli.
And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.
I povolili jemu. A povolavše apoštolů, a zmrskavše je, přikázali, aby více nemluvili ve jménu Ježíšovu. I propustili je.
And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
Oni pak šli z toho jejich shromáždění, radujíce se, že jsou hodni učiněni trpěti protivenství pro jméno Pána Ježíše.
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.