Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Isus iziđe iz Hrama. Putom mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
A on im reče: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: "Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?"
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge će zavesti."
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
"A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.
All these are the beginning of sorrows.
Ali sve je to samo početak trudova."
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
"Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen."
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
"I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak."
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
"Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu - tko čita, neka razumije:
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!"
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
"A jao trudnicama i dojiljama u one dane!"
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
"I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti."
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
"I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni."
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
"Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' - ne povjerujte!
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane."
Behold, I have told you before.
"Eto, prorekao sam vam."
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
"Reknu li vam dakle: 'Evo, u pustinji je!', ne izlazite; 'Evo ga u ložnicama!', ne vjerujte.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega."
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
"Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi."
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
"A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati."
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
"I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
"A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
"Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti."
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
"Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi!
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim."
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
"No rekne li taj zli sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj'
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi."