Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
I odmah ga Duh nagna u pustinju.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
"Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
And all the city was gathered together at the door.
I sav je grad nagrnuo k vratima.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
And Simon and they that were with him followed after him.
Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže."
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!"
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!"
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
I odmah nesta s njega gube i očisti se.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
riječima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo."
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.