Joshua 21

Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku."
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.
And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.
The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.
And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:
Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,
And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;
And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,
And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth–shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.
For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,
And Kibzaim with her suburbs, and Beth–horon with her suburbs; four cities.
Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,
Aijalon with her suburbs, Gath–rimmon with her suburbs; four cities.
Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath–rimmon with her suburbs; two cities.
Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh–terah with her suburbs; two cities.
Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,
Jarmuth with her suburbs, En–gannim with her suburbs; four cities.
Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth–dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.
All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.
And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.
Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.