Acts 8

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judæa and Samaria, except the apostles.
Savao je pristao da se Stjepan smakne. U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i održali veliko žalovanje za njim.
As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Oni dakle što su se raspršili obilazili su navješćujući Riječ.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio.
For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi.
And there was great joy in that city.
Nasta tako velika radost u onome gradu.
But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
Čovjek se neki, imenom Šimun, u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki.
To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: "Ovaj je Snaga Božja, zvana Velika."
And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim vradžbinama.
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
Ali kad povjerovaše Filipu koji navješćivaše evanđelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se - muževi i žene.
Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
Povjerova i Šimun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala.
Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana.
Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga.
(For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa.
Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
Kad Šimun vidje da se polaganjem ruku apostolskih daje Duh, ponudi apostolima novaca
Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
govoreći: "Dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi Duha Svetoga."
But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
Petar mu odvrati: "Novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći!
Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom!
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Ta gledam te: žučju si gorak i nepravdom okovan."
Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
Šimun odgovori: "Molite i vi za me Gospodina da me ne snađe ništa od toga što rekoste!"
And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
Oni pak pošto posvjedočiše i dorekoše riječ Gospodnju, vratiše se u Jeruzalem navješćujući evanđelje mnogim selima samarijskim.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust."
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom.
Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju.
Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
Duh reče Filipu: "Pođi i pridruži se tim kolima!"
And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: "Razumiješ li što čitaš?"
And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
On odvrati: "Kako bih mogao ako me tko ne uputi?" Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj.
The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
A čitao je ovaj odlomak Pisma: Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svojih usta.
In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: "Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?
Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: "Evo vode! Što priječi da se krstim?"
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
#
And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti.
And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom,
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Cæsarea.
a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.