Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Мъдър син приема наставлението на баща си, а присмивателят не слуша изобличение.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
От плода на устата си човек се храни с добро, а душата на неверните ще се насити с насилие.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Който пази устата си, запазва душата си, а който отваря широко устните си, ще загине.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Душата на ленивия желае и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Праведният мрази лъжата, а безбожният причинява срам и позор.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Правдата пази ходещия непорочно, а беззаконието събаря грешните.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Има такъв, който се прави на богат, а няма нищо, а друг се прави на беден, а има голямо богатство.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Откуп за живота на човека е богатството му, а бедният не чува заплаха.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Светлината на праведните гори весело, а светилникът на безбожните ще изгасне.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
От гордостта произхожда само раздор, а мъдростта е с онези, които приемат съвети.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Богатството от суета ще намалее, а който събира с труд, ще го увеличи.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Отлаганото очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Който презира словото, ще се мъчи, а който се бои от заповедта, ще бъде възнаграден.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Поучението на мъдрия е извор на живот, за да се избегнат примките на смъртта.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Здравият разум дава благоволение, а пътят на неверните е постоянен в неверието си.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Всеки благоразумен човек действа със знание, а безумният показва глупост.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Безбожният пратеник изпада в беда, а верният посланик е изцеление.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Бедност и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поучение, а който внимава в изобличение, ще бъде почитан.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Изпълнено желание услажда душата и за безумните е мерзост да се откажат от злото.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Който ходи с мъдрите, ще бъде мъдър, а другарят на безумните ще стане лош.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Злото преследва грешните, а на праведните ще се въздаде добро.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Добрият оставя наследство на синове и внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Много храна има в нивата на бедните, но някои погиват поради липса на справедливост.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва навреме.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Праведният яде до насищане на душата си, а коремът на безбожните ще бъде празен.