Micah 6

Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice.
Слушайте сега какво казва ГОСПОД! Стани, съди се пред планините и нека хълмовете чуят гласа ти!
Hear ye, O mountains, the LORD'S controversy, and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel.
Слушайте, планини, съда на ГОСПОДА и вие, непоклатими основи на земята! Защото ГОСПОД има съд с народа Си и ще спори с Израил.
O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee? testify against me.
Народе Мой, какво ти сторих и с какво те обидих? Свидетелствай против Мен!
For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
Защото Аз те изведох от египетската земя и от дома на робството те изкупих, и изпратих пред теб Мойсей, Аарон и Мариам.
O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD.
Народе Мой, спомни си сега какво замисляше Валак, моавският цар, и какво му отговори Валаам, синът на Веор; станалото от Ситим до Галгал — за да познаеш праведните дела на ГОСПОДА.
Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
С какво да се явя пред ГОСПОДА, да се поклоня пред Всевишния Бог? Да се явя ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телци?
Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
Ще благоволи ли ГОСПОД в хиляди овни, в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на утробата си — за греха на душата си?
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
Той ти е известил, човече, какво е добро. И какво иска ГОСПОД от теб освен да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?
The LORD'S voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Гласът ГОСПОДЕН вика към града и мъдрост е да се бои човек от Името Ти. Слушайте тоягата и Онзи, който я е определил.
Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable?
Има ли още безбожни съкровища в дома на безбожния и проклетата мършава ефа?
Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
Да оправдая ли при безбожни везни и торба с измамни грамове?
For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.
Понеже богатите му са пълни с насилие и жителите му говорят лъжа, и езикът им е измамен в устата им,
Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins.
затова Аз също ще те поразя и ще те разболея, ще те запустя заради греховете ти.
Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down shall be in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and that which thou deliverest will I give up to the sword.
Ти ще ядеш, но няма да се насищаш и чувство на глад ще ти остане вътре в теб; ще отнасяш, но няма да отървеш и каквото отървеш, ще го предам на меч.
Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
Ти ще сееш, но няма да жънеш. Ти ще изстискваш маслини, но няма да се помажеш с масло; и ще изстискваш гроздов сок, но няма да пиеш вино.
For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
Защото се пазят наредбите на Амрий и всичките дела на Ахавовия дом, и ходите по техните съвети, затова ще те направя за смайване и жителите ти — за подсвиркване; и вие ще носите позора на Моя народ.