Exodus 38

And he made the altar of burnt offering of shittim wood: five cubits was the length thereof, and five cubits the breadth thereof; it was foursquare; and three cubits the height thereof.
И направи олтара за всеизгаряне от акациево дърво, пет лакътя беше дължината му и пет лакътя беше ширината му, четвъртит, и три лакътя беше височината му.
And he made the horns thereof on the four corners of it; the horns thereof were of the same: and he overlaid it with brass.
И на четирите му ъгъла направи роговете му, роговете му бяха част от самия него; и го обкова с бронз.
And he made all the vessels of the altar, the pots, and the shovels, and the basons, and the fleshhooks, and the firepans: all the vessels thereof made he of brass.
Направи и всичките принадлежности за олтара -- котлите, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците; всичките му принадлежности направи от бронз.
And he made for the altar a brasen grate of network under the compass thereof beneath unto the midst of it.
И направи за олтара бронзова решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така че да стигне до средата му.
And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for the staves.
Изля и четири халки за четирите края на бронзовата решетка, през които да се провират прътовете.
And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with brass.
Прътовете направи от акациево дърво и ги обкова с бронз.
And he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.
И провря прътовете през халките от страните на олтара, за да се носи с тях. Направи олтара кух, от дъски.
And he made the laver of brass, and the foot of it of brass, of the lookingglasses of the women assembling, which assembled at the door of the tabernacle of the congregation.
Направи умивалника от бронз и подложката му от бронз, от огледалата на събиращите се жени, които се събираха при вратата на шатъра за срещане.
And he made the court: on the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, an hundred cubits:
И направи двора: за южната страна, към пладне, завесите на двора от препреден висон, сто лакътя,
Their pillars were twenty, and their brasen sockets twenty; the hooks of the pillars and their fillets were of silver.
двадесетте им стълба и двадесетте им бронзови подложки, и куките на стълбовете, и връзките им от сребро.
And for the north side the hangings were an hundred cubits, their pillars were twenty, and their sockets of brass twenty; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
И за северната страна: сто лакътя завеси, двадесетте им стълба и двадесетте им бронзови подложки, и куките на стълбовете, и връзките им от сребро.
And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
И за западната страна: петдесет лакътя завеси, десетте им стълба и десетте им подложки, и куките на стълбовете, и връзките им от сребро.
And for the east side eastward fifty cubits.
И за източната страна, към изгрев: петдесет лакътя завеси:
The hangings of the one side of the gate were fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
Петнадесет лакътя завеси от едната страна на входа, трите им стълба и трите им подложки;
And for the other side of the court gate, on this hand and that hand, were hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
също и за другата страна -- от едната и от другата страна на входа на двора бяха петнадесет лакътя завеси, трите им стълба и трите им подложки.
All the hangings of the court round about were of fine twined linen.
Всичките завеси около двора бяха от препреден висон.
And the sockets for the pillars were of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver; and the overlaying of their chapiters of silver; and all the pillars of the court were filleted with silver.
Подложките за стълбовете бяха бронзови, куките на стълбовете и връзките им -- сребърни, и върховете им -- обковани със сребро; и всичките стълбове на двора бяха свързани със сребърни връзки.
And the hanging for the gate of the court was needlework, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: and twenty cubits was the length, and the height in the breadth was five cubits, answerable to the hangings of the court.
Завесата за входа на двора беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон и дължината й беше двадесет лакътя, а височината -- пет лакътя, според ширината на един плат, както завесите на двора.
And their pillars were four, and their sockets of brass four; their hooks of silver, and the overlaying of their chapiters and their fillets of silver.
И стълбовете им бяха четири и бронзовите им подложки -- четири, куките им -- сребърни, върховете им -- обковани със сребро и връзките им -- сребърни.
And all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
Всичките колове на скинията и на двора наоколо бяха бронзови.
This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted, according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest.
Тези са изброените вещи за скинията, скинията на свидетелството, както, според заповедта на Мойсей, се изброиха чрез Итамар, сина на свещеника Аарон, за служенето на левитите.
And Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that the LORD commanded Moses.
Веселеил синът на Урий, син на Ор, от юдовото племе, направи всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей.
And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a cunning workman, and an embroiderer in blue, and in purple, and in scarlet, and fine linen.
И с него беше Елиав, син на Ахисамах, от дановото племе, резбар и изкусен майстор, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.
All the gold that was occupied for the work in all the work of the holy place, even the gold of the offering, was twenty and nine talents, and seven hundred and thirty shekels, after the shekel of the sanctuary.
Всичкото злато, което се употреби за изработването на цялата работа на светилището, златото на движимия принос, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището.
And the silver of them that were numbered of the congregation was an hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen shekels, after the shekel of the sanctuary:
И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището --
A bekah for every man, that is, half a shekel, after the shekel of the sanctuary, for every one that went to be numbered, from twenty years old and upward, for six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty men.
по един веках на глава -- половин сикъл, според сикъла на светилището -- за всеки, който се е причислил към преброените, всички на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
And of the hundred talents of silver were cast the sockets of the sanctuary, and the sockets of the vail; an hundred sockets of the hundred talents, a talent for a socket.
От стоте таланта сребро се изляха подложките на светилището и подложките на стълбовете на завесата -- сто подложки от сто таланта, един талант за една подложка.
And of the thousand seven hundred seventy and five shekels he made hooks for the pillars, and overlaid their chapiters, and filleted them.
А от хиляда седемстотин седемдесет и петте сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки.
And the brass of the offering was seventy talents, and two thousand and four hundred shekels.
А бронзът на движимия принос беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла.
And therewith he made the sockets to the door of the tabernacle of the congregation, and the brasen altar, and the brasen grate for it, and all the vessels of the altar,
От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, бронзовия олтар, бронзовата му решетка и всичките принадлежности на олтара,
And the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate, and all the pins of the tabernacle, and all the pins of the court round about.
подложките за стълбовете около двора и подложките за входа на двора, всичките колове на скинията и всичките колове за двора наоколо.