Acts 3

Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.
И когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата,
And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;
носеха един човек, недъгав по рождение, когото слагаха всеки ден при вратата на храма, наречена Красивата, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма.
Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.
Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да получи милостиня.
And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.
А Петър, като се взря в него с Йоан, каза: Погледни ни!
And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.
И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях.
Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.
Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в Името на Иисус Христос Назарянина (стани и) ходи!
And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ancle bones received strength.
И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и начаса краката и глезените му добиха сила.
And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.
И той, като скочи, се изправи и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога.
And all the people saw him walking and praising God:
И целият народ го видя да ходи и да слави Бога
And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при Красивата порта на храма; и се изпълниха с учудване и удивление за това, което беше станало с него.
And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering.
И понеже изцеленият недъгав се държеше за Петър и Йоан, целият народ смаян се стече при тях в залата, наречена Соломонова.
And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?
А Петър, като видя това, каза на народа: Израилтяни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи?
The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Иисус, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.
But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;
Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,
And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.
убихте Княза на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.
And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.
И чрез вяра в Името Му, Неговото Име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас.
And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.
И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание;
But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.
но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци – че Неговият Христос ще пострада.
Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;
Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа
And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:
и Той да ви изпрати определения за вас Иисус Христос,
Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на Своите свети пророци.
For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.
Защото Мойсей е казал: ?Господ Бог ще ви издигне от братята ви Пророк като мен; Него слушайте във всичко, което ще ви каже;
And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.
и всяка душа, която не послуша този Пророк, ще бъде изтребена от народа.“
Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.
И всичките пророци от Самуил и след него, колкото са говорили, и те са предизвестили за тези дни.
Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог направи с бащите ви, като каза на Авраам: ?В твоето потомство ще се благословят всички земни племена.“
Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.
Бог, като възкреси Слугата Си, Го изпрати първо до вас, за да ви благославя, като отвръща всеки един от вас от злините ви.