I Peter 2

Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
пожелавайте като новородени деца чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение,
If so be ye have tasted that the Lord is gracious.
ако наистина сте опитали, че Господ е благ.
To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
При Него като идвате, като при жив камък, от хората отхвърлен, но от Бога избран и скъпоценен,
Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
вие също като живи камъни се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Иисус Христос.
Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.
Защото е писано в Писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами.“
Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
За вас обаче, които вярвате, Той е скъпоценност, а за тези, които не вярват: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла“,
And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
и „Камък на препъване и канара на съблазън“, защото се препъват, бивайки непокорни, за което бяха и определени.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.
Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;
Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата,
Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт – било на царя, като на върховна власт,
Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
било на управниците, като на такива, които са пратени от него за наказание на злосторниците и за похвала на тези, които вършат добро.
For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
Защото това е Божията воля – като правите добро, да накарате да замълчи невежеството на безумните хора,
As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
като свободни, но не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги.
Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
Почитайте всички, любете братството, от Бога се бойте, царя почитайте.
Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх – не само на добрите и кротките, а и на опърничавите,
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
защото това е благодат, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо.
For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.
Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е благодат пред Бога.
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:
Защото за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки;
Who did no sin, neither was guile found in his mouth:
който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му;
Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото Си на Този, който съди справедливо;
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чиито рани вие оздравяхте.
For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.
Защото вие бяхте като овце, които блуждаят, но сега се върнахте при Пастира и Надзорника на вашите души.