I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
А ето отредите на синовете на Аарон: Синовете на Аарон: Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха синове; и Елеазар и Итамар свещенодействаха.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
И Давид, заедно със Садок от синовете на Елеазар и Ахимелех от синовете на Итамар, ги разпредели според длъжността им, на службата им.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
И от синовете на Елеазар се намериха повече глави на семейства отколкото от синовете на Итамар. И се разпределиха така: от синовете на Елеазар — шестнадесет глави на бащини домове, а от синовете на Итамар — осем глави на бащините им домове.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Разпределиха и едните, и другите с жребий, защото началниците на светилището и началниците на Божия дом бяха от синовете на Елеазар и от синовете на Итамар.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
И писарят Семая, синът на Натанаил, от левитите, ги записа в присъствието на царя и на началниците, и на свещеника Садок, и на Ахимелех, сина на Авиатар, и на главите на бащините домове на свещениците и левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазар и един от Итамар.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
И първият жребий излезе за Йоярив, вторият — за Едая,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
третият — за Харим, четвъртият — за Сеорим,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
петият — за Мелхия, шестият — за Меямин,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
седмият — за Акос, осмият — за Авия,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
деветият за — Исуя, десетият — за Сехания,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
единадесетият — за Елиасив, дванадесетият — за Яким,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
тринадесетият — за Уфа, четиринадесетият — за Есевав,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
петнадесетият — за Велга, шестнадесетият — за Емир,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
седемнадесетият — за Изир, осемнадесетият за — Афисис,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
деветнадесетият — за Петая, двадесетият — за Езекиил,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
двадесет и първият — за Яхин, двадесет и вторият — за Гамул,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
двадесет и третият — за Делая и двадесет и четвъртият — за Маазия.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Тази беше подредбата на служението им, за да влизат в ГОСПОДНИЯ дом, по правилото, дадено чрез баща им Араон, както му беше заповядал ГОСПОД, Израилевият Бог.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
А останалите синове на Леви: от синовете на Амрам — Суваил, от синовете на Суваил — Ядая.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
От Равия, от синовете на Равия — главата, Есия.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
От исаарците — Селомот, от синовете на Селомот — Яат.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
И синовете на Хеврон: главата, Ерия; Амария, вторият; Яазил, третият; Екамеам, четвъртият.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Синовете на Озиил: Михей; от синовете на Михей — Самир.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Брат на Михей беше Есия; от синовете на Есия — Захария.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Синовете на Мерарий: Маалий и Мусий; син на Яазия: Вено.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Синовете на Мерарий от Яазия: Вено, Соам и Закхур, и Иврий;
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
от Маалий: Елеазар, който нямаше синове;
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
от Кис, синовете на Кис: Ерамеил.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Синове на Мусий: Маалий и Едер, и Еримот. Това бяха синовете на левитите според бащините им домове.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
И те хвърлиха жребий като братята си, синовете на Аарон, в присъствието на цар Давид и на Садок, и на Ахимелех, и на главите на бащините домове на свещениците и левитите — главата на бащин дом, както и най-малкият му брат.