Psalms 78

Se yon chante Asaf. Pèp mwen yo, koute sa m'ap moutre nou! Louvri zòrèy nou pou n' tande sa m'ap di!
Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.
Mwen pral pale ak nou, pou m' fè nou konnen sa ki te pase nan tan lontan,
I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:
bagay nou te tande nan zòrèy nou, bagay nou tout te konnen, bagay zansèt nou yo te konn rakonte nou.
Which we have heard and known, and our fathers have told us.
Nou p'ap kache bagay sa yo pou pitit nou yo pa konnen yo. N'ap fè lwanj Seyè a devan timoun k'ap vini yo. N'ap fè yo konnen jan l' gen pouvwa, jan l' gen fòs, jan li fè gwo mèvèy.
We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.
Li te di pèp Izrayèl la sa pou li fè. Li te bay pitit pitit Jakòb yo kòmandman li yo. Li te mande zansèt nou yo pou yo te moutre pitit yo lalwa Bondye a,
For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:
pou timoun ki fenk fèt yo ka konnen l', pou yo menm tou, lè yo grandi, yo ka fè pitit pa yo konnen l'.
That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:
Konsa yo menm tou, y'a mete konfyans yo nan Bondye. Yo p'ap bliye sa li te fè. Y'a toujou obeyi kòmandman li yo.
That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:
Konsa yo p'ap tankou zansèt yo ki te fè tèt ak Bondye, ki te derefize fè sa li te mande yo fè, ki pa t' janm gen yon konfyans fèm nan Bondye, ki pa t' kenbe pawòl yo ak Bondye.
And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.
Pitit Efrayim yo se moun ki konn goumen, ki fò nan tire flèch. Men, yo kouri lè batay mare.
The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle.
Yo pa t' kenbe kontra Bondye te pase ak yo a. Yo derefize fè sa li te mande yo fè.
They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law;
Yo fè espre, yo bliye sa li te fè, tout mèvèy li te fè yo wè.
And forgat his works, and his wonders that he had shewed them.
Wi, se devan je zansèt yo Bondye te fè mirak nan peyi Lejip, nan plenn Zoan an.
Marvellous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.
Li fann lanmè a an de, li fè yo pase nan mitan l'. Li fè dlo yo kanpe dwat tankou miray.
He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.
Pou l' moutre yo chemen pou yo pran, lajounen li ba yo yon nwaj, lannwit li ba yo yon dife ki t'ap mache devan yo.
In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.
Li fann gwo wòch nan dezè a, li ba yo kont dlo pou yo bwè.
He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the great depths.
Li fè sous dlo pete nan wòch la, li fè dlo koule tankou dlo larivyè.
He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.
Men, yo pa t' sispann fè peche kont Bondye, yo revòlte dèyè Bondye ki anwo nan syèl la, lè yo te nan dezè a.
And they sinned yet more against him by provoking the most High in the wilderness.
Yo te vle sonde Bondye: yo mande pou l' ba yo manje yo te vle manje a.
And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.
Yo pale Bondye mal, yo di: -Eske Bondye ka mete manje sou tab nan mitan dezè sa a?
Yea, they spake against God; they said, Can God furnish a table in the wilderness?
Wi, se vre. Li frape wòch la: Dlo koule kou larivyè. Men, èske li kapab ban nou pen? Eske li ka bay pèp li a vyann?
Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed; can he give bread also? can he provide flesh for his people?
Lè Seyè a tande sa, li fè kòlè. Se te tankou yon dife li te limen dèyè pitit Jakòb yo. Li vin ankòlè anpil sou yo,
Therefore the LORD heard this, and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;
paske yo pa t' gen konfyans nan Bondye, yo pa t' kwè li ta kapab delivre yo.
Because they believed not in God, and trusted not in his salvation:
Li pale ak nwaj yo ki anwo nan syèl la, li ba yo lòd pou yo louvri pòt syèl la.
Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,
Li grennen laman sou yo pou yo manje. Li ba yo manje farin ki soti nan syèl la.
And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.
Se konsa, yo manje manje zanj Bondye yo. Li ba yo manje pou yo manje plen vant yo.
Man did eat angels' food: he sent them meat to the full.
Lèfini, li fè yon van lès soufle nan syèl la. Avèk pouvwa li, li fè yon van leve soti nan sid.
He caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.
Li grennen vyann sou yo tankou pousyè. Li fè zwazo soti nan syèl la tonbe atè, tankou sab bò lanmè.
He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea:
Li fè yo tonbe nan mitan kote yo te rete a, tout bò kay yo.
And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.
Yo tout te manje plen vant yo. Bondye ba yo tou sa yo te anvi.
So they did eat, and were well filled: for he gave them their own desire;
Men, yo pa t' ankò fin manje, yo pa t' ankò fin plen vant yo, manje a te nan bouch yo toujou,
They were not estranged from their lust. But while their meat was yet in their mouths,
lè Bondye fache sou yo. Li touye pi gwonèg nan mitan yo, li kraze tout jenn gason nan peyi Izrayèl la.
The wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel.
Atousa, pèp la donnen pi rèd nan fè peche. Yo pa t' vle kwè nan mirak sa yo.
For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works.
Se konsa, li fè lavi yo disparèt tankou lafimen. Li sezi yo, yo mouri frèt.
Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.
Li te fè detwa ladan yo mouri. Se lè sa a yo tounen vin jwenn li, yo chanje lavi yo, yo lapriyè nan pye li.
When he slew them, then they sought him: and they returned and enquired early after God.
Yo vin chonje se Bondye ki te pwoteksyon yo. Se Bondye anwo nan syèl la ki te delivre yo.
And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.
Men, tout bèl pawòl sa yo, se te manti. Tou sa yo t'ap di a, se te pawòl nan bouch.
Nevertheless they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues.
Yo pa t' sensè avè li, yo pa t' kenbe kontra li te pase ak yo.
For their heart was not right with him, neither were they stedfast in his covenant.
Men, paske Bondye te gen pitye pou yo, li padonnen peche yo, li pa t' touye yo. Anpil fwa menm, li kenbe, li pa t' fè kòlè sou yo. Li pa t' kite kòlè l' tonbe sou yo.
But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.
Li chonje se moun yo ye, se pase y'ap pase tankou van k'ap soufle.
For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.
Men, se pa ni de ni twa fwa yo te leve dèyè li nan dezè a! Se pa ni de ni twa fwa yo te fè l' fè kòlè!
How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!
Se tout tan yo t'ap tante Seyè a! Se tout tan yo t'ap pwovoke Bondye pèp Izrayèl la, ki yon Bondye apa!
Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel.
Yo bliye jan li gen pouvwa. Yo bliye lè li te sove yo anba lènmi yo,
They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy.
lè li te fè gwo mirak ak bèl mèvèy nan peyi Lejip, nan plenn Zoan an.
How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan:
Li fè dlo larivyè yo tounen san. Pesonn pa t' ka bwè dlo sa yo.
And had turned their rivers into blood; and their floods, that they could not drink.
Li voye mouchavè sou yo pou devore yo. Li voye krapo pou detwi yo.
He sent divers sorts of flies among them, which devoured them; and frogs, which destroyed them.
Li voye krikèt vèt pou manje rekòt yo, chwalbwa pou devore tout jaden yo.
He gave also their increase unto the caterpiller, and their labour unto the locust.
Li touye pye rezen yo ak lagrèl, li touye pye sikomò yo ak fredi.
He destroyed their vines with hail, and their sycomore trees with frost.
Li touye tout bèt jaden nan savann yo ak lagrèl, li touye bann mouton yo ak loray.
He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.
Li te ankòlè anpil sou yo, li te move, li te fache. Li fè anpil malè tonbe sou yo. Li voye yon lame zanj pou detwi yo.
He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble, by sending evil angels among them.
Li kite kòlè l' pase sou yo, li pa t' sove lavi yo yonn. Li lage yon epidemi ki t'ap fini ak yo.
He made a way to his anger; he spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;
Li touye tout premye pitit gason ki nan peyi Lejip la, tout premye pitit gason nan laras Kam lan.
And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham:
Lèfini, tankou yon bann mouton, li mennen pèp li ale, li kondi yo nan mitan dezè a.
But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.
Li mennen yo san danje san malè. Yo pa t' bezwen pè anyen. Men, lanmè a te kouvri tout lènmi yo.
And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.
Li fè yo rive sou fwontyè peyi li te chwazi pou li a, toupre mòn li te pran ak fòs kouraj li a.
And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.
Li mete lòt nasyon yo deyò pou bay pèp li a plas. Li separe tè a, li bay chak branch fanmi Izrayèl la pa yo. Li kite yo moute kay yo kote lènmi yo te rete.
He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.
Men, yo kenbe tèt ak Bondye ki gen tout pouvwa a. Yo t'ap wè jouk ki bò li te ye ak yo: Yo pa fè sa li te mande yo fè!
Yet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:
Yo pa kenbe pawòl yo. Yo vire do ba li tankou zansèt yo te fè. Yo pati sou move pye, yo mal derape.
But turned back, and dealt unfaithfully like their fathers: they were turned aside like a deceitful bow.
Yo fè l' fache paske yo bati tanp pou lòt bondye yo, yo pòte l' fè jalouzi poutèt vye zidòl yo.
For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.
Bondye fache lè li wè sa. Se konsa li voye pèp Izrayèl la jete.
When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:
Li kite kay li te genyen Silo a, kote li t'ap viv pami moun sou latè a.
So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;
Li kite lènmi yo pran Bwat Kontra a, ki te garanti pouvwa li ak fòs li nan mitan yo, li kite yo pote l' ale.
And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemy's hand.
Li te fache nèt sou pèp li a, li kite lènmi touye yo nan lagè.
He gave his people over also unto the sword; and was wroth with his inheritance.
Jenn gason yo mouri nan dife. Jenn fi yo pa jwenn pesonn pou marye ak yo.
The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.
Tout prèt yo mouri anba kout nepe. Vèv yo pa t' kriye pou yo.
Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.
Se lè sa a Seyè a leve, tankou si li t'ap leve nan dòmi. Li parèt tankou yon vanyan gason ki anba gwòg li.
Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.
Li frape lènmi yo, li fè yo kouri. Li fè yo wont pou tout tan.
And he smote his enemies in the hinder parts: he put them to a perpetual reproach.
Li voye pitit Jozèf yo jete, li pa t' chwazi branch fanmi Efrayim lan.
Moreover he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim:
Li chwazi branch fanmi Jida a pito, ansanm ak mòn Siyon li renmen anpil lan.
But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved.
Se la li bati tanp li a ki pòtre ak kay li nan syèl la. Li fè l' solid tankou latè, pou tout tan.
And he built his sanctuary like high palaces, like the earth which he hath established for ever.
Li te chwazi David, yon moun ki t'ap sèvi l'. Li wete l' dèyè mouton li t'ap okipe yo,
He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:
dèyè manman mouton ki gen pitit dèyè yo, li fè l' wa sou pitit Jakòb yo. Li mete l' gadò pèp Izrayèl la.
From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.
David pran swen yo ak tout kè li. Li kondi yo avèk anpil ladrès.
So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands.