Proverbs 6

Poikani, jos sinää takaat lähimmäises, niin sinä olet kiinnittänyt kätes muukalaiseen.
Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt;
Sinun sanoissas olet sinä paulaan istunut: sinä olet saavutettu puheissas.
Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds.
ee siis, poikani, näin: pelasta itses: sillä olet tullut lähimmäises käsiin: joudu, nöyryytä itses ja vaadi lähimmäistäs.
Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste.
Älä anna silmilles unta, eikä silmälautas torkkua.
Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering;
Kirvoita itses niinkuin metsävuohi pois käsistä, niinkuin lintu pyytäjänsä käsistä.
Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.
Mene laiska myyriäisen tykö, katso hänen menoansa ja opi.
Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs;
Vaikka ei hänelläyhtään hallitsiaa, teettäjää ja isäntää ole,
Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,
Kuitenkin valmistaa hän elatuksensa suvella, ja koo ruokansa eloaikana.
Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst.
Kuinka kauan sinä laiska makaat? koskas nouset unesta?
Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?
Makaa vielä vähä, ota vielä unta päähäs; laske kätes vähä yhteen, ettäs vielä levätä voisit;
Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;
Niin köyhyys äkisti tulee päälles niinkuin matkamies, ja vaivaisuus niinkuin varustettu mies.
Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.
Jumalatoin ihminen, vahingollinen mies, kävelee suunsa vääryydellä,
Een Belialsmens, een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds om;
Iskee silmää, nyhtää jalvoillansa, kokottelee sormillansa.
Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren;
Vääryys on hänen sydämessänsä, ja aikoo pahaa: hän saattaa riidat matkaan.
In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeedt te aller tijd kwaad; hij werpt twisten in.
Sentähden tulee pikaisesti hänen kadotuksensa, ja hän äkisti muserretaan rikki, niin ettei hänellä yhtään parannusta ole.
Daarom zal zijn verderf haastelijk komen; hij zal schielijk verbroken worden, dat er geen genezen aan zij.
Kuusi on, joita Herra vihaa, ja seitsemää kauhistuu hänen sielunsa:
Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel:
Ylpiät silmät, petollinen kieli, kädet, jotka vuodattavat viatonta verta;
Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;
Sydän, joka vahingollisia ajattelee, jalat, jotka ovat nopsat pahuuteen juoksemaan;
Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
Väärä todistaja, joka valheita tuottaa, ja se, joka saattaa riidan veljesten välille.
Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.
Poikani, pidä isäs käskyt, ja älä hylkää äitis lakia.
Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.
Sido ne alati yhteen sydämes päälle, ja ripusta ne kaulaas.
Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.
Koskas vaellat, niin ne johdattavat sinua; koskas lepäät, niin he varjelevat sinua; koskas heräät, niin he puhuttelevat sinua.
Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.
Sillä käsky on niinkuin kynttilä, ja laki niinkuin valkeus, ja opin kuritus elämän tie,
Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;
Ettäs varjeltaisiin pahasta vaimosta, ja muukalaisen makiasta kielestä.
Om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor het gevlei der vreemde tong.
Älä himoitse sydämessäs hänen kauneuttansa, ettes vieteltäisi hänen silmäinsä kiillosta.
Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat ze u niet vangen met haar oogleden.
Sillä portto saattaa leivältä pois; mutta aviovaimo saattaa kauniin elämän.
Want door een vrouw, die een hoer is, komt men tot een stuk broods; en eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel.
Taitaako joku kätkeä tulen poveensa, ettei hänen vaattensa pala?
Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden?
Eli taitaako joku hiilten päällä kävellä, ettei hän jalkojansa polta?
Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden?
Niin sille tapahtuu, joka lähimmäisensä vaimoa lähentelee; ei se pääse rankaisematta, joka häneen ryhtyy.
Alzo die tot zijns naasten huisvrouw ingaat; al wie haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden.
Ei se ole varkaalle niin suuri häpiä, jos hän varastaa henkensä piteeksi, koska nälkä on:
Men doet een dief geen verachting aan, als hij steelt om zijn ziel te vullen, dewijl hij honger heeft;
Jos hän käsitetään, antaa hän sen seitsemänkertaisesti jälleen, ja kaiken huoneensa saadun;
En gevonden zijnde, vergeldt hij het zevenvoudig; hij geeft al het goed van zijn huis.
Mutta joka vaimon janssa huoruuteen lankee, se on tyhmä, ja joka sielunsa kadottaa tahtoo, se niin tekee.
Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos; hij verderft zijn ziel, die dat doet;
Rangaistus ja häpiä tulee hänen päällensä, ja hänen häväistyksensä ei pyyhitä pois.
Plage en schande zal hij vinden, en zijn smaad zal niet uitgewist worden.
Sillä miehen vihalla on kiivaus: ei hän säästä häntä koston päivänä:
Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.
Ei hän lukua pidä sovittajasta, eikä ota lahjoja, vaikka paljon antaisit.
Hij zal geen verzoening aannemen; en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot.