Ephesians 5

چنانکه شایستهٔ فرزندان عزیز خداست، بكوشید كه مانند او باشید.
estote ergo imitatores Dei sicut filii carissimi
از روی محبّت زندگی كنید و از محبّتی كه عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی كنید. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.
et ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit se ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis
و چنانکه شایستهٔ مقدّسین خداست، در میان شما چیزی دربارهٔ زنا و بی‌عفّتی‌های دیگر و طمع‌كاری بر زبان نیاید.
fornicatio autem et omnis inmunditia aut avaritia nec nominetur in vobis sicut decet sanctos
پسندیده نیست كه سخنان ركیک و یا حرفهای بی‌معنی یا زشت بكار ببرید، بلكه در عوض باید خدا را شكر كنید.
aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas quae ad rem non pertinent sed magis gratiarum actio
خاطر‌جمع باشید كه تمام اشخاص زناكار و بی‌عفّت یا طمع‌كار (زیرا طمع‌كاری یک نوع بت‌پرستی است.) هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت.
hoc enim scitote intellegentes quod omnis fornicator aut inmundus aut avarus quod est idolorum servitus non habet hereditatem in regno Christi et Dei
اجازه ندهید كسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علّت این چیزهاست كه غضب خدا بر افرادی كه مطیع او نیستند وارد خواهد آمد.
nemo vos seducat inanibus verbis propter haec enim venit ira Dei in filios diffidentiae
پس با چنین اشخاص كاری نداشته باشید.
nolite ergo effici participes eorum
شما زمانی در تاریكی بودید امّا اكنون در اتّحاد خود با خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی كنید.
eratis enim aliquando tenebrae nunc autem lux in Domino ut filii lucis ambulate
زیرا هر كجا نور باشد، همه‌نوع خوبی، نیكی و حقیقت نیز به وجود می‌آید.
fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et veritate
بكوشید تا آنچه خداوند را خشنود می‌سازد، دریابید.
probantes quid sit beneplacitum Deo
در انجام كارهای بیهودهٔ ظلمت شریک نباشید، بلكه ماهیّت آنها را در برابر نور آشکار سازید.
et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum magis autem et redarguite
حتّی ذكر كارهایی كه آنها در پنهانی انجام می‌دهند، مایهٔ رسوایی است.
quae enim in occulto fiunt ab ipsis turpe est et dicere
امّا هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملاً روشن می‌شود
omnia autem quae arguuntur a lumine manifestantur omne enim quod manifestatur lumen est
و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور آشكار است. به آن سبب است كه می‌گویند: «ای كه در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید.»
propter quod dicit surge qui dormis et exsurge a mortuis et inluminabit tibi Christus
پس شما باید دقّت كنید كه چگونه زندگی می‌کنید، مثل اشخاص عاقل زندگی كنید، نه مانند نادانان.
videte itaque fratres quomodo caute ambuletis non quasi insipientes sed ut sapientes
از هر فرصتی كه به دست می‌آورید به بهترین نحو استفاده كنید زیرا این روزگار، روزگار بدی است.
redimentes tempus quoniam dies mali sunt
پس نادان نباشید، بلكه بكوشید تا بفهمید كه ارادهٔ خداوند چیست.
propterea nolite fieri inprudentes sed intellegentes quae sit voluntas Domini
مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی كارهای زشت می‌کشاند، بلكه از روح‌القدس پر شوید.
et nolite inebriari vino in quo est luxuria sed implemini Spiritu
با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یكدیگر گفت‌وگو كنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید.
loquentes vobismet ipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino
به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه‌چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.
gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Iesu Christi Deo et Patri
به‌خاطر احترامی كه به مسیح دارید، مطیع یكدیگر باشید.
subiecti invicem in timore Christi
ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند اطاعت می‌کنید،
mulieres viris suis subditae sint sicut Domino
زیرا همان‌طور ‌که مسیح سر كلیسا یعنی بدن خود می‌باشد و شخصاً نجات‌دهندهٔ آن است، شوهر نیز سر زن خود می‌باشد.
quoniam vir caput est mulieris sicut Christus caput est ecclesiae ipse salvator corporis
و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند.
sed ut ecclesia subiecta est Christo ita et mulieres viris suis in omnibus
ای شوهرها، چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید.
viri diligite uxores sicut et Christus dilexit ecclesiam et se ipsum tradidit pro ea
مسیح چنین كرد تا كلیسا را با آب و كلام‌ خدا شسته و آن را پاک و مقدّس گرداند
ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo
و كلیسا را با تمام زیبایی‌اش پاک و بدون عیب و لكّه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید.
ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquid eiusmodi sed ut sit sancta et inmaculata
مردان باید همان‌طور‌که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند زیرا مردی كه زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد.
ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua qui suam uxorem diligit se ipsum diligit
هیچ‌کس هرگز از بدن خود متنفّر نبوده است. بلكه به آن غذا می‌دهد و از آن توجّه می‌کند -‌یعنی همان كاری كه مسیح برای كلیسا می‌کند-
nemo enim umquam carnem suam odio habuit sed nutrit et fovet eam sicut et Christus ecclesiam
زیرا ما اعضای بدن او هستیم.
quia membra sumus corporis eius de carne eius et de ossibus eius
به این جهت كلام خدا می‌فرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد.»
propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una
یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به كلیسای او اشاره می‌کند.
sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in ecclesia
به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
verumtamen et vos singuli unusquisque suam uxorem sicut se ipsum diligat uxor autem ut timeat virum