Ephesians 1

از طرف پولس كه به ارادهٔ خدا، رسول مسیح عیسی است به مقدّسین در شهر افسس كه در اتّحاد خود با مسیح عیسی وفادارند.
Paulus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei sanctis omnibus qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu
فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo
خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتّحاد با مسیح از همهٔ بركات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است.
benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in caelestibus in Christo
خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدّس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبّت خود
sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti et inmaculati in conspectu eius in caritate
و بر حسب صلاحدید ارادهٔ خویش، برای ما مقدّر فرمود كه به وسیلهٔ عیسی مسیح فرزندان او شویم.
qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum propositum voluntatis suae
تا خدا را برای فیض پر شكوه او كه به رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است، سپاس گوییم.
in laudem gloriae gratiae suae in qua gratificavit nos in dilecto
از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست كه ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی كه خدا
in quo habemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius
به فراوانی به ما بخشیده است.
quae superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia
خدا آنچه را كه منظور نظرش بود، به عمل آورد و نقشهٔ نهان خود را كه قبلاً در شخص مسیح تحقّق یافته بود، با دانش و بینش بر ما آشكار ساخته است
ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suae secundum bonum placitum eius quod proposuit in eo
كه در وقت معیّن نقشهٔ او عملی شود و كلّیهٔ كاینات یعنی همهٔ چیزهایی كه در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
in dispensationem plenitudinis temporum instaurare omnia in Christo quae in caelis et quae in terra sunt in ipso
خدایی كه همه‌چیز را بر طبق اراده و نقشهٔ خود انجام می‌دهد، ما را انتخاب كرد تا از آنِ او بشویم. زیرا ما را از ازل بر طبق ارادهٔ خویش برگزیده بود.
in quo etiam sorte vocati sumus praedestinati secundum propositum eius qui omnia operatur secundum consilium voluntatis suae
پس ما كه اولین افرادی بودیم كه به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم.
ut simus in laudem gloriae eius qui ante speravimus in Christo
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدهٔ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، كه قبلاً وعده داده بود مهر مالكیّت خود را بر شما نهاده است.
in quo et vos cum audissetis verbum veritatis evangelium salutis vestrae in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto
روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد كه خدا به متعلّقان خود آزادی كامل خواهد بخشید، پس جلال و شكوه خدا را بستاییم.
qui est pignus hereditatis nostrae in redemptionem adquisitionis in laudem gloriae ipsius
به این سبب، اكنون كه از ایمان شما به عیسی خداوند و محبّت شما نسبت به همهٔ مقدّسین باخبر شده‌ام،
propterea et ego audiens fidem vestram quae est in Domino Iesu et dilectionem in omnes sanctos
از سپاسگزاری به درگاه خدا به‌خاطر شما باز نمی‌ایستم و شما را در دعاهایم به‌یاد می‌آورم.
non cesso gratias agens pro vobis memoriam vestri faciens in orationibus meis
من دعا می‌کنم، آن خدایی كه عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید -‌آن پدر پُر جلال- روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید.
ut Deus Domini nostri Iesu Christi Pater gloriae det vobis spiritum sapientiae et revelationis in agnitione eius
و از او می‌خواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی كه خدا شما را به آن دعوت كرده است و به ثروتمندی و شكوه بهره‌ای كه خدا به مقدّسین خود وعده داده است
inluminatos oculos cordis vestri ut sciatis quae sit spes vocationis eius quae divitiae gloriae hereditatis eius in sanctis
و به عظمت بی‌قیاس قدرت او، كه در ما ایمانداران در كار است، پی ببرید.
et quae sit supereminens magnitudo virtutis eius in nos qui credidimus secundum operationem potentiae virtutis eius
این همان قدرت عظیمی است كه خدا بكار برد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد
quam operatus est in Christo suscitans illum a mortuis et constituens ad dexteram suam in caelestibus
و او را بالاتر از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر كه بتوان ذكر كرد، نه تنها در این دنیا بلكه در دنیای آینده نیز، قرار داد.
supra omnem principatum et potestatem et virtutem et dominationem et omne nomen quod nominatur non solum in hoc saeculo sed et in futuro
خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح نهاد و به‌خاطر كلیسا، او را بالاتر از هر چیز قرار داد.
et omnia subiecit sub pedibus eius et ipsum dedit caput supra omnia ecclesiae
كلیسایی كه بدن اوست و تمام وجود او را دربر می‌گیرد و در عین حال تمام كاینات را با حضور خود پُر می‌سازد.
quae est corpus ipsius plenitudo eius qui omnia in omnibus adimpletur