II Corinthians 13

این بار سوم است كه من به ملاقات شما می‌آیم. طبق فرمایش کتاب‌مقدّس: هر اتّهامی باید به وسیلهٔ دو یا سه شاهد تأیید شود.
Izao no fanintelon'ny hankanesako atỳ aminareo. Amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra (Deo. 19. 15).
می‌خواهم به شما كه در گذشته مرتكب گناه شده‌اید و به همهٔ اشخاص دیگر اخطار نمایم همان مطلبی را كه در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اكنون كه از شما دور هستم بار دیگر تكرار كنم: این بار كه پیش شما بیایم هیچ‌یک از شما نمی‌تواند از تنبیه من فرار كند.
Efa nambarako fahiny, sady milaza rahateo koa aho - toy ny nataoko fony mbola teo aminareo fanindroany ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa - amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho, dia tsy hiantra,
در آن‌ صورت شما دلیلی خواهید داشت كه مسیح به وسیلهٔ من سخن می‌گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده می‌شود.
satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anatiko Kristy, Izay tsy malemy aminareo, fa mahery ao aminareo kosa.
اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب كشته شد، اكنون با قدرت خدا زندگی می‌کند. ما نیز مثل او جسماً ضعیف هستیم، امّا در روابط خود با شما با قدرت خدا در مسیح زیست خواهیم كرد.
Fa voahombo tamin'ny hazo fijaliana Izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra.
خود را بیازمایید و خود را امتحان كنید تا بفهمید آیا ایمانی كه دارید، ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید كه عیسی مسیح در شماست. (مگر اینکه در امتحان رد شده باشید!)
Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo ?
امیدوارم كه شما درک كرده باشید كه ما در این امتحان مردود نشده‌ایم!
Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina.
دعای ما در پیشگاه خدا این است كه شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه خود را مقبول معرّفی كنیم، بلكه می‌خواهیم کارهای شما راست و درست باشد، حتّی اگر ما افراد مردود معرّفی شویم.
Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy ny hisehoanay ho olona voazaha toetra anefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina aza izahay.
ما نمی‌توانیم علیه حقیقت اقدامی كنیم، بلكه فقط برای پیشرفت آن می‌كوشیم.
Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa.
ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم. زیرا دعا می‌کنیم كه شما كامل بشوید.
Fa faly izahay, raha malemy izahay, fa ianareo no mahery; ary izao no angatahinay, dia ny fanatanterahana anareo.
علّت نوشتن این چیزها در وقتی‌که هنوز از شما دور هستم این است كه وقتی به آنجا برسم، مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار كنم؛ زیرا هر قدرت و اختیاری كه خداوند به من بخشیده است، برای بنا كردن بود، نه برای خراب كردن.
Izany no anoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho, fandrao, rehefa tonga aho, dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomen'ny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana.
در خاتمه، ای دوستان من، خداحافظ. برای رشد و تكامل خود بكوشید. به آنچه می‌گویم توجّه نمایید: با یکدیگر مدارا كنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا كه منشاء محبّت و آرامش است، با شما خواهد بود.
Farany, ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavàna; ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo.
با بوسهٔ مقدّسانه به یكدیگر سلام گویید.
Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina.
تمام مقدّسین به شما سلام می‌رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبّت خدا و رفاقت روح‌القدس، با همهٔ شما باد، آمین.
Ny olona masina rehetra manao veloma anareo.
Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina.