Psalms 106

Haleluja! Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; Ĉar eterna estas Lia boneco.
Alleluia! Celebrate l’Eterno, perch’egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo.
Kiu eldiros la potencon de la Eternulo, Aŭdigos Lian tutan gloron?
Chi può raccontare le gesta dell’Eterno, o pubblicar tutta la sua lode?
Bone estas al tiuj, kiuj observas justecon, Kiuj agas bone en ĉiu tempo.
Beati coloro che osservano ciò ch’è prescritto, che fanno ciò ch’è giusto, in ogni tempo!
Memoru min, ho Eternulo, pro favoro al Via popolo; Sendu al mi Vian savon,
O Eterno, ricordati di me, con la benevolenza che usi verso il tuo popolo; visitami con la tua salvazione,
Por ke mi vidu la bonstaton de Viaj elektitoj, Por ke mi ĝoju kun la ĝojo de Via popolo, Por ke mi triumfu kun Via heredo.
affinché io vegga il bene de’ tuoi eletti, mi rallegri dell’allegrezza della tua nazione, e mi glori con la tua eredità.
Ni pekis kune kun niaj patroj, Ni malbonagis, ni malvirtis.
Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso l’iniquità, abbiamo agito empiamente.
Niaj patroj en Egiptujo ne komprenis Viajn miraklojn, Ne memoris Vian grandan bonecon; Kaj ili ribelis apud la maro, apud la Ruĝa Maro.
I nostri padri non prestarono attenzione alle tue maraviglie in Egitto; non si ricordarono della moltitudine delle tue benignità, ma si ribellarono presso al mare, al Mar rosso.
Sed Li savis ilin pro Sia nomo, Por montri Sian potencon.
Nondimeno egli li salvò per amor del suo nome, per far conoscere la sua potenza.
Kaj Li ekkriis al la Ruĝa Maro, kaj ĝi elsekiĝis; Kaj Li kondukis ilin tra la abismoj, kiel tra la dezerto.
Sgridò il Mar rosso ed esso si seccò; li condusse attraverso gli abissi come attraverso un deserto.
Kaj Li savis ilin el la mano de la malamanto, Kaj Li liberigis ilin en la mano de la malamiko.
E li salvò dalla mano di chi li odiava, e li redense dalla mano del nemico.
Kaj la akvo kovris iliajn kontraŭulojn; Eĉ unu el ili ne restis.
E le acque copersero i loro avversari; non ne scampò neppur uno.
Tiam ili ekkredis al Liaj vortoj, Ili ekkantis Lian gloron.
Allora credettero alle sue parole, e cantarono la sua lode.
Sed baldaŭ ili forgesis Liajn farojn, Ili ne fidis Lian konsilon.
Ben presto dimenticarono le sue opere; non aspettaron fiduciosi l’esecuzione dei suoi disegni,
Ili fordonis sin al siaj kapricoj en la dezerto, Kaj ili incitis Dion en la stepo.
ma si accesero di cupidigia nel deserto, e tentarono Dio nella solitudine.
Kaj Li plenumis ilian deziron, Sed Li sendis pereon al iliaj animoj.
Ed egli dette loro quel che chiedevano, ma mandò la consunzione nelle loro persone.
Ili enviis Moseon en la tendaro, Aaronon, sanktulon de la Eternulo.
Furon mossi d’invidia contro Mosè nel campo, e contro Aaronne, il santo dell’Eterno.
Malfermiĝis la tero kaj englutis Datanon, Kaj kovris la anaron de Abiram.
La terra s’aprì, inghiottì Datan e coperse il sèguito d’Abiram.
Kaj ekbrulis fajro en ilia anaro, Flamo forbruligis la malvirtulojn.
Un fuoco s’accese nella loro assemblea, la fiamma consumò gli empi.
Ili faris bovidon ĉe Ĥoreb, Kaj adorkliniĝis antaŭ fandaĵo.
Fecero un vitello in Horeb, e adorarono un’immagine di getto;
Ili ŝanĝis sian honoron En bildon de bovo, kiu manĝas herbon.
così mutarono la loro gloria nella figura d’un bue che mangia l’erba.
Ili forgesis Dion, sian savanton, Kiu faris grandajn farojn en Egiptujo,
Dimenticarono Dio, loro salvatore, che avea fatto cose grandi in Egitto,
Miraklojn en la lando de Ĥam, Timindaĵojn apud la Ruĝa Maro.
cose maravigliose nel paese di Cham, cose tremende al Mar rosso.
Kaj Li decidis ekstermi ilin; Sed Moseo, Lia elektito, stariĝis antaŭ Li ĉe la fendo, Por forklini Lian koleregon, ke Li ilin ne ekstermu.
Ond’egli parlò di sterminarli; ma Mosè, suo eletto, stette sulla breccia dinanzi a lui per stornar l’ira sua onde non li distruggesse.
Kaj ili malŝatis la dezirindan landon, Ili ne kredis al Lia vorto.
Essi disdegnarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola;
Ili murmuris en siaj tendoj, Kaj ne aŭskultis la voĉon de la Eternulo.
e mormorarono nelle loro tende, e non dettero ascolto alla voce dell’Eterno.
Tial Li ĵuris al ili per levo de Sia mano, Por faligi ilin en la dezerto,
Ond’egli, alzando la mano, giurò loro che li farebbe cader nel deserto,
Kaj por disfaligi ilian semon inter la popoloj, Kaj disĵeti ilin en la landojn.
che farebbe perire la loro progenie fra le nazioni e li disperderebbe per tutti i paesi.
Kaj ili aliĝis al Baal-Peor, Kaj manĝis oferricevojn de malvivuloj.
Si congiunsero anche con Baal-Peor e mangiarono dei sacrifizi dei morti.
Kaj ili kolerigis Lin per siaj faroj; Kaj disvastiĝis inter ili epidemio.
Così irritarono Iddio colle loro azioni, e un flagello irruppe fra loro.
Kaj stariĝis Pineĥas kaj aranĝis juĝon; Kaj la epidemio haltis.
Ma Fineas si levò e fece giustizia, e il flagello fu arrestato.
Kaj tio estas kalkulita al li kiel bonfaro, Por ĉiuj generacioj kaj eterne.
E ciò gli fu imputato come giustizia per ogni età, in perpetuo.
Kaj ili kolerigis Lin ĉe la akvo de Meriba, Kaj pro ili fariĝis malbono al Moseo;
Lo provocarono ad ira anche alle acque di Meriba, e venne del male a Mosè per cagion loro;
Ĉar ili maldolĉigis lian spiriton, Kaj li eldiris ion nepripensitan per sia buŝo.
perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò sconsigliatamente con le sue labbra.
Ili ne ekstermis la popolojn, Pri kiuj diris al ili la Eternulo;
Essi non distrussero i popoli, come l’Eterno avea loro comandato;
Sed ili miksiĝis kun la popoloj Kaj lernis iliajn farojn;
ma si mescolarono con le nazioni, e impararono le opere d’esse:
Ili servis al iliaj idoloj, Kaj ĉi tiuj fariĝis reto por ili.
e servirono ai loro idoli, i quali divennero per essi un laccio;
Kaj ili oferdonis siajn filojn kaj filinojn al demonoj;
e sacrificarono i loro figliuoli e le loro figliuole ai demoni,
Kaj ili verŝis senkulpan sangon, la sangon de siaj filoj kaj filinoj, Kiujn ili oferportis al la Kanaanaj idoloj; Kaj la tero malpuriĝis de sango.
e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figliuoli e delle loro figliuole, che sacrificarono agl’idoli di Canaan; e il paese fu profanato dal sangue versato.
Kaj ili malpuriĝis per siaj faroj, Kaj malĉastiĝis per siaj agoj.
Essi si contaminarono con le loro opere, e si prostituirono coi loro atti.
Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontraŭ Lia popolo, Kaj Li abomenis Sian heredon;
Onde l’ira dell’Eterno si accese contro il suo popolo, ed egli ebbe in abominio la sua eredità.
Kaj Li donis ilin en la manojn de idolanoj, Kaj iliaj malamantoj ekregis super ili.
E li dette nelle mani delle nazioni, e quelli che li odiavano li signoreggiarono.
Kaj premis ilin iliaj malamikoj, Kaj sub la manoj de ĉi tiuj ili humiliĝis.
E i loro nemici li oppressero, e furono umiliati sotto la loro mano.
Multajn fojojn Li ilin savis; Sed ili ribeladis per siaj entreprenoj, Kaj ili senfortiĝis pro sia krimeco.
Molte volte li liberò, ma essi si ribellavano, seguendo i loro propri voleri, e si rovinavano per la loro iniquità.
Sed Li ekrigardis ilian suferon, Kiam Li aŭdis ilian kriadon;
Tuttavia, volse a loro lo sguardo quando furono in distretta, quando udì il loro grido;
Kaj Li rememoris Sian interligon kun ili, Kaj Li ekbedaŭris laŭ Sia granda favorkoreco;
e si ricordò per loro del suo patto, e si pentì secondo la moltitudine delle sue benignità.
Kaj Li aperigis kompaton por ili Ĉe ĉiuj iliaj malliberigintoj.
Fece loro anche trovar compassione presso tutti quelli che li aveano menati in cattività.
Savu nin, ho Eternulo, nia Dio, Kaj kolektu nin el inter la popoloj, Por glori Vian sanktan nomon, Por triumfi pro Via gloro.
Salvaci, o Eterno, Iddio nostro, e raccoglici di fra le nazioni, affinché celebriamo il tuo santo nome, e mettiamo la nostra gloria nel lodarti.
Glorata estu la Eternulo, Dio de Izrael, de eterne ĝis eterne. Kaj la tuta popolo diru: Amen. Haleluja!
Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d’eternità in eternità! E tutto il popolo dica: Amen! Alleluia.