Numbers 33

Jen estas la iroj de la Izraelidoj, per kiuj ili eliris el la lando Egipta, laŭ siaj taĉmentoj, sub la kondukado de Moseo kaj Aaron.
Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.
Kaj Moseo priskribis iliajn lokojn de eliro, laŭ ilia irado, konforme al la ordono de la Eternulo; kaj jen estas ilia irado laŭ iliaj lokoj de eliro:
Moses optegnede på HERRENs Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:
el Rameses ili eliris en la unua monato, en la dek-kvina tago de la unua monato; en la dua tago de Pasko la Izraelidoj eliris kun forta mano antaŭ la okuloj de la tuta Egiptujo.
De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,
Dume la Egiptoj estis enterigantaj ĉiujn unuenaskitojn, kiujn la Eternulo mortigis inter ili; kaj super iliaj dioj la Eternulo faris juĝon.
medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slået iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.
Kaj la Izraelidoj eliris el Rameses kaj haltis tendare en Sukot.
Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.
Kaj ili eliris el Sukot, kaj haltis tendare en Etam, kiu estas ĉe la rando de la dezerto.
Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
Kaj ili eliris el Etam, kaj turnis sin al Pi-Haĥirot, kiu estas kontraŭ Baal-Cefon, kaj ili haltis tendare antaŭ Migdol.
Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.
Kaj ili eliris el Pi-Haĥirot kaj transiris meze de la maro en la dezerton, kaj ili iris tritagan vojon tra la dezerto Etam kaj haltis tendare en Mara.
Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
Kaj ili eliris el Mara kaj venis Elimon; en Elim estis dek du fontoj de akvo kaj sepdek daktilaj palmoj, kaj ili haltis tie tendare.
Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
Kaj ili eliris el Elim kaj haltis tendare ĉe la Ruĝa Maro.
Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
Kaj ili foriris de la Ruĝa Maro kaj haltis tendare en la dezerto Sin.
Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
Kaj ili foriris el la dezerto Sin kaj haltis tendare en Dofka.
Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
Kaj ili eliris el Dofka kaj haltis tendare en Aluŝ.
Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
Kaj ili eliris el Aluŝ kaj haltis tendare en Refidim, kaj tie ne estis akvo por la popolo por trinki.
Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
Kaj ili eliris el Refidim kaj haltis en la dezerto Sinaj.
Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
Kaj ili eliris el la dezerto Sinaj kaj haltis tendare en Kibrot-Hataava.
Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
Kaj ili eliris el Kibrot-Hataava kaj haltis tendare en Ĥacerot.
Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
Kaj ili eliris el Ĥacerot kaj haltis tendare en Ritma.
Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.
Kaj ili eliris el Ritma kaj haltis tendare en Rimon-Perec.
Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.
Kaj ili eliris el Rimon-Perec kaj haltis tendare en Libna.
Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.
Kaj ili eliris el Libna kaj haltis tendare en Risa.
Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.
Kaj ili eliris el Risa kaj haltis tendare en Kehelata.
Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.
Kaj ili eliris el Kehelata kaj haltis tendare ĉe la monto Ŝefer.
Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
Kaj ili foriris de la monto Ŝefer kaj haltis tendare en Ĥarada.
Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
Kaj ili eliris el Ĥarada kaj haltis tendare en Makhelot.
Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
Kaj ili eliris el Makhelot kaj haltis tendare en Taĥat.
Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
Kaj ili eliris el Taĥat kaj haltis tendare en Teraĥ.
Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
Kaj ili eliris el Teraĥ kaj haltis tendare en Mitka.
Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
Kaj ili eliris el Mitka kaj haltis tendare en Ĥaŝmona.
Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
Kaj ili eliris el Ĥaŝmona kaj haltis tendare en Moserot.
Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
Kaj ili eliris el Moserot kaj haltis tendare en Bene-Jaakan.
Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.
Kaj ili eliris el Bene-Jaakan kaj haltis tendare en Ĥor-Hagidgad.
Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.
Kaj ili eliris el Ĥor-Hagidgad kaj haltis tendare en Jotbata.
Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
Kaj ili eliris el Jotbata kaj haltis tendare en Abrona.
Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.
Kaj ili eliris el Abrona kaj haltis tendare en Ecjon-Geber.
Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
Kaj ili eliris el Ecjon-Geber kaj haltis tendare en la dezerto Cin (tio estas Kadeŝ).
Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.
Kaj ili eliris el Kadeŝ, kaj haltis tendare ĉe la monto Hor, ĉe la rando de la lando de Edom.
Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
Kaj la pastro Aaron supreniris sur la monton Hor laŭ la ordono de la Eternulo, kaj mortis tie en la jaro kvardeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvina monato, en la unua tago de la monato.
Og Præsten Aron steg på HERRENs Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
Kaj Aaron havis la aĝon de cent dudek tri jaroj, kiam li mortis sur la monto Hor.
og Aron var 123 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
Kaj la Kanaanido, la reĝo de Arad, kiu loĝis en la sudo de la lando Kanaana, aŭdis, ke venas la Izraelidoj.
Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.
Kaj ili foriris de la monto Hor kaj haltis tendare en Calmona.
Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
Kaj ili eliris el Calmona kaj haltis tendare en Punon.
Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
Kaj ili eliris el Punon kaj haltis tendare en Obot.
Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
Kaj ili eliris el Obot, kaj haltis tendare en Ije-Abarim, ĉe la limo de Moab.
Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
Kaj ili eliris el Ije-Abarim kaj haltis tendare en Dibon-Gad.
Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
Kaj ili eliris el Dibon-Gad kaj haltis tendare en Almon-Diblataim.
Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.
Kaj ili eliris el Almon-Diblataim, kaj haltis tendare ĉe la montoj Abarim, antaŭ Nebo.
Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
Kaj ili foriris de la montoj Abarim, kaj haltis tendare en la stepoj de Moab, ĉe la Jeriĥa Jordan.
Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
Kaj ili aranĝis sian tendaron ĉe Jordan, de Bet-Jeŝimot ĝis Abel-Ŝitim, en la stepoj de Moab.
og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab ĉe la Jeriĥa Jordan, dirante:
Og HERREN talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi transiros Jordanon en la landon Kanaanan,
"Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
tiam forpelu de antaŭ vi ĉiujn loĝantojn de la lando, kaj detruu ĉiujn iliajn figurojn, kaj ĉiujn iliajn fanditajn bildojn detruu, kaj ĉiujn iliajn altaĵojn ekstermu;
skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;
kaj ekposedu la landon kaj ekloĝu en ĝi, ĉar al vi Mi donas la landon, ke vi posedu ĝin.
I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;
Kaj dispartigu al vi la landon per loto konforme al viaj familioj; al la plinombra donu pli grandan posedaĵon, kaj al la malplinombra donu malpli grandan posedaĵon; kie al iu trafos la loto, tie estu lia posedaĵo; laŭ la triboj de viaj patroj prenu al vi posedaĵojn.
og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.
Sed se vi ne forpelos de antaŭ vi la loĝantojn de la lando, tiam tiuj, kiujn vi restigos el ili, estos dornoj por viaj okuloj kaj pikiloj por viaj flankoj, kaj ili premos vin en la lando, en kiu vi loĝos.
Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,
Kaj tiam tion, kion Mi intencis fari al ili, Mi faros al vi.
og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder."