Psalms 97

De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.
O Senhor reina, regozije-se a terra; alegrem-se as numerosas ilhas.
Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.
Nuvens e escuridão estão ao redor dele; justiça e equidade são a base do seu trono.
Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.
Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor.
Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.
Os seus relâmpagos alumiam o mundo; a terra os vê e treme.
De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN der ganse aarde.
Os montes, como cerca, se derretem na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra.
De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.
Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória.
Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden!
Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos; prostrai-vos diante dele, todos os deuses.
Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!
Sião ouve e se alegra, e regozijam-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos, Senhor.
Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.
Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra; tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses.
Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.
O Senhor ama aos que odeiam o mal; ele preserva as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios.
Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.
A luz é semeada para o justo, e a alegria para os retos de coração.
Gij rechtvaardigen! verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome.