Psalms 47

Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
ای مردمان جهان دست زنید، و با آواز بلند به حضور خدا بسرایید!
Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.
از خداوند، آن قادر متعال باید ترسید او پادشاه بزرگی است، بر سراسر جهان پادشاهی می‌کند.
Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.
او ما را بر اقوام جهان پیروز می‌گرداند؛ و ملّتها را در پیش پای ما به خاک می‌اندازد.
Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten.
او این سرزمین را برای سکونت ما انتخاب کرد، سرزمینی که موجب افتخار فرزندان یعقوب است، قومی که او آنها را دوست می‌دارد.
Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela.
خدا در میان هلهلهٔ شادی و با صدای شیپور به تخت خود جلوس نمود.
God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.
در ستایش خدا سرود بخوانید، برای پادشاه ما سرود نیایش بخوانید.
Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!
خدا پادشاه سراسر جهان است؛ با سرود او را ستایش کنید.
Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!
خدا بر تخت مقدّس خود نشسته و بر مردم جهان حکمرانی می‌کند.
God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven!
پادشاهان جهان با قوم خدای ابراهیم برای پرستش او جمع می‌شوند، زیرا او نیرومندتر از همهٔ لشکرهای دنیا و حاکم مطلق جهان است.