Psalms 25

Žalm Davidův. K toběť, Hospodine, duše své pozdvihuji.
Nataon'i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko.
Bože můj, v toběť naději skládám, nechť nejsem zahanben, aby se neradovali nepřátelé moji nade mnou.
Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho.
A takť i všickni, kteříž na tě očekávají, zahanbeni nebudou; zahanbeni budou, kteříž se převráceně mají bez příčiny.
Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.
Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne.
Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho.
Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.
Tariho amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro.
Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.
Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny.
Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.
Aza ny fahotan'ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô,
Dobrý a přímý jest Hospodin, a protož vyučuje hříšníky cestě své.
Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalana.
Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.
Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany.
Všecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho.
Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony.
Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.
Noho ny anaranao, Jehovah ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany.
Který jest člověk, ješto se bojí Hospodina, jehož vyučuje, kterou by cestu vyvoliti měl?
Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah? Izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny.
Duše jeho v dobrém přebývati bude, a símě jeho dědičně obdrží zemi.
Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa; ary ny taranany handova ny tany.
Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou.
Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy.
Oči mé vždycky patří k Hospodinu, on zajisté z leči vyvodí nohy mé.
Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva; fa Izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato.
Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený.
Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra.
Ssoužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne.
Ny fahorian'ny foko efa mihalehibe; afaho amin'ny fahatereko aho.
Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé.
Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko, ka mamelà ny fahotako rehetra.
Viz nepřátely mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne.
Jereo ny fahavaloko, fa maro izy; ary loza ny fankahalàny ahy.
Ostříhej duše mé, a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám.
Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao.
Sprostnost a upřímnost nechať mne ostříhají, nebo na tě očekávám.
Aoka ny tsi-fisian-tsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy; fa miandry Anao aho.
Vykup, ó Bože, Izraele ze všelijakých úzkostí jeho.
Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin'ny fahoriany rehetra.