Psalms 136

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony.
Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Midera an'Andriamanitra Avo Indrindra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.
Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Miderà ny Tompon'ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony;
Toho, kterýž sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay namely ny voalohan-terak'i Egypta, (Fa mandrakizay ny famindram-pony)
A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ka nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Tamin'ny tanana mahery sy ny sandry nahinjitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay nampisaraka ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ka nampandeha ny Isiraely namaky teo afovoany (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Fa nanary an'i Farao sy ny miaramilany tao anatin'ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ka nahafaty mpanjaka malaza (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Dia Sihona, mpanjakan'ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Sy Oga, mpanjakan'i Basana (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ary ny taniny nomeny ho lova (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Dia ho lovan'ny Isiraely mpanompony (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž v snížení našem pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
Kterýž dává pokrm všelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony);
Oslavujte Boha silného nebes, neboť jest věčné milosrdenství jeho.
Miderà an'Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.