Psalms 116

Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé.
Izaho tia an'i Jehovah, satria efa nandre Ny feon'ny fifonako Izy.
Nebo naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých.
Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko Izy, Dia hiantso aho, raha mbola velona koa.
Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a úzkosti hrobu potkaly mne; sevření a truchlost přišla na mne.
Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, Ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainan-tsi-hita; Nahita fahoriana sy alahelo aho.
I vzýval jsem jméno Hospodinovo, řka: Prosím, ó Hospodine, vysvoboď duši mou.
Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko.
Milostivý Hospodin a spravedlivý, Bůh náš lítostivý.
Mamindra fo sy marina Jehovah Eny, miantra Andriamanitsika.
Ostříhá sprostných Hospodin; znuzen jsem byl, a spomohl mi.
Miaro ny kely saina Jehovah; Reraka aho, dia namonjy ahy Izy.
Navratiž se, duše má, do odpočinutí svého, poněvadž Hospodin jest dobrodince tvůj.
Miverena ho amin'ny fitsaharanao, ry fanahiko, Fa Jehovah efa nanisy soa anao,
Nebo jsi vytrhl duši mou od smrti, oči mé od slz, nohu mou od poklesnutí.
Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao Sy ny masoko tamin'ny ranomaso Ary ny tongotro tamin'ny fahatafintohinana.
Ustavičně choditi budu před Hospodinem v zemi živých.
Handeha eo anatrehan'i Jehovah Eo amin'ny tanin'ny velona aho.
Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený.
Nino aho; hiteny tokoa aho; Mahantra indrindra aho.
Já jsem byl řekl v pospíchání: Všeliký člověk jest lhář.
Hoy izaho tamin'ny fahatairako; Mpandainga ny olona rehetra.
Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?
Inona no havaliko an'i Jehovah Noho ny soa rehetra nataony tamiko?
Kalich mnohého spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho.
Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra.
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.
Zava-dehibe eo imason'i Jehovah Ny fahafatesan'ny olony masina.
Ó Hospodine, že jsem služebník tvůj, služebník, pravím, tvůj, syn děvky tvé, rozvázal jsi svazky mé.
Indrisy! Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao; Namaha ny fatorako Hianao.
Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Hianao no haterako fanati-pisaorana, Ary ny anaran'i Jehovah no hantsoiko.
Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho,
Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra,
V síňcích domu Hospodinova, u prostřed tebe, Jeruzaléme. Halelujah.
Dia eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah, Eo afovoanao, ry Jerosalema ô. Haleloia.