Psalms 103

Davidův. Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho.
Nataon'i Davida Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina.
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho,
Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,
Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé,
Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,
Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním,
Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao,
Kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa tvá, tak že se obnovuje jako orlice mladost tvá.
Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery.
Činí, což spravedlivého jest, Hospodin, a soudy všechněm utištěným.
Jehovah manao fahamarinana Sy fitsarana amin'izay rehetra ampahorina.
Známé učinil Mojžíšovi cesty své, synům Izraelským skutky své.
Efa nampahafantatra an'i Mosesy ny lalan-kalehany Izy; Ny Zanak'Isiraely nampahafantariny ny asany.
Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.
Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.
Nebudeť ustavičně žehrati, ani na věky hněvu držeti.
Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, Na mitahiry fahatezerana mandrakizay.
Ne podlé hříchů našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí našich odplacuje nám.
Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, Na mamaly antsika araka ny helotsika.
Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se ho bojí.
Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra ambonin'ny tany No haben'ny famindram-pony amin'izay matahotra Azy.
A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše.
Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana No halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika.
Jakož se slitovává otec nad dítkami,tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se hobojí.
Tahaka ny fiantràn'ny ray ny zanany No fiantran'i Jehovah izay matahotra Azy;
Onť zajisté zná slepení naše, v paměti má, že prach jsme.
Fa Izy mahalala ny toetsika Ka mahatsiaro fa vovoka isika.
Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete.
Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona; Tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha ny famoniny,
Jakž vítr na něj povane, anť ho není, aniž ho již více pozná místo jeho.
Satria tsofin'ny rivotra izy ka lasa, Ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany.
Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů,
Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra Azy Ary ny fahamarinany mihatra amin'ny taranaka.
Kteříž ostříhají smlouvy jeho, a pamatují na přikázaní jeho, aby je činili.
Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny Sy mahatsiaro hankatò ny didiny.
Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje.
Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra; Ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao.
Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.
Misaora an'i Jehovah, ianareo anjeliny, Dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatò ny didiny Ary mihaino ny feon'ny teniny.
Dobrořečte Hospodinu všickni zástupové jeho, služebníci jeho, kteříž činíte vůli jeho.
Misaora an'i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.
Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu.
Misaora an'i Jehovah, ny asany rehetra eran'ny fanjakany; Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko.