Joshua 19

Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.
Ary ny loka faharoa dia azon'i Simeona, dia ny firenena taranak'i Simeona isam-pokony; ary ny lovany dia tao anatin'ny lovan'ny taranak'i Joda.
A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;
Ary izao no azony ho lovany: Beri-sheba, na Seba, sy Molada
Azarsual a Bala, též Esem;
sy Hazara-soala sy Bala sy Azema
Eltolad a Betul, a Horma;
sy Eltolada sy Betola sy Horma
Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;
sy Ziklaga sy Beti-markabota sy Hazara-sosa
Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;
sy Beti-lebaota ary Sarohena: tanàna telo ambin'ny folo sy ny zana-bohiny;
Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;
sy Aina sy Rimona sy Etera sy Asana: tanàna efatra sy ny zana-bohiny;
I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.
ary ny zana-bohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo hatrany Baleta-bera sy Rama amin'ny tany atsimo. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Simeona araka ny fotony.
Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.
Avy tamin'ny anjaran'ny taranak'i Joda no nahazoan'ny taranak'i Simeona ny lovany; fa nalalaka loatra taminy ny anjaran'ny taranak'i Joda, ka izany no nahazoan'ny taranak'i Simeona anjara tao anatin'ny azy.
Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.
Ary ny loka fahatelo dia azon'ny taranak'i Zebolona isam-pokony; ary ny faritanin'ny lovany dia hatrany Sarida,
Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.
dia niakatra niankandrefana hatrany Marala, dia nahazo an'i Dabeseta ka nihatra tamin'ny lohasahan-driaka tandrifin'i Jokneama,
Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.
dia nitodika niantsinanana hatrany Sarida ka hatramin'ny fari-tanin'i Rislota-tabara, dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatrany Jafia,
Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.
dia nandroso niantsinanana hatrany Gata-hefera sy Ita-kazina ka nandroso hatrany Rimona, izay mipaka an'i Nea,
Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;
dia niolaka eo avaratr'iny ka nahazo an'i Hanatona, dia nihatra tamin'ny lohasaha Jifta-ela.
A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.
Ary Katata sy Nahalola sy Simrona sy Idala sy Betlehema, dia tanàna roa ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
Izany no lovan'ny taranak'i Zebolona araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.
Ary ny loka fahefatra dia azon'Isakara, dia ny taranak'Isakara isam-pokony.
A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;
Ary ny fari-taniny dia hatrany Jezirela sy Kesolota sy Sonema
Hafaraim, Sion, též Anaharat;
sy Hafraima sy Siona sy Anaharata
Rabbot, Kesion a Abez,
sy Rabita sy Kisiona sy Abeza
Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.
sy Rameta sy Enganima sy Enhada ary Beti-pazeza.
Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.
Ary ny fari-taniny dia nahazo an'i Tabara sy Sahazoma sy Beti-semesy, ka dia nihatra tany Jordana: tanàna enina ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
Izany no lovan'ny firenena taranak'Isakara araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.
Ary ny loka fahadimy dia azon'ny firenena taranak'i Asera isam-pokony.
A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;
Ary ny fari-taniny dia Helkata sy Haly sy Batena sy Aksafa
Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;
sy Alameleka sy Amada sy Misala, dia nihatra any Karmela eo andrefana sy Sihora-libnata,
A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,
dia nitodika niantsinanana ho any Beti-dagona ka nihatra any Zebolona sy ny lohasaha Jifta-ela any avaratra sy Bet-emeka sy Neiela, ka dia nihatra any Kabola eo ankavia
A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.
ary Ebrona sy Rehoba sy Hamona sy Kana ka hatrany Sidona lehibe,
Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.
dia nitodika hatrany Rama sy Tyro, tanàna mimanda, dia nitodika hatrany Hosa, ka dia nihatra tamin'ny ranomasina teo akaikin'ny tany Akziba
K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.
ary Oma sy Afeka ary Rehoba: tanàna roa amby roa-polo sy ny zana-bohiny.
To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Asera araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.
Ary ny loka fahenina dia an'ny taranak'i Naftaly isam-pokony.
A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.
Ary ny fari-taniny dia hatrany Halefa ka hatramin'ny hazo terebinta ao Zananima sy hatrany Adami-hanekeba sy Jabniela ka hatrany Lakoma, ka dia nihatra an'i Jordana,
Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.
dia nitodika niankandrefana hatrany Aznota-tabara, dia nandroso hatrany Hokoka ary nihatra an'i Zebolona eo atsimo sy Asera eo andrefana ary Joda amoron'i Jordana eo atsinanana.
Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;
Ary ny tanàna mimanda dia Zidima Zera sy Hamata sy Rakata sy Kinereta
Adama, Ráma a Azor;
sy Adama sy Rama sy Hazora
Kedes, Edrei a Enazor;
sy Kadesy sy Edrehy sy En-hazora
Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.
sy Irona sy Migda ela sy Horema sy Bet-anata ary Beti-semesy: tanàna sivy ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Naftaly araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.
Ary ny loka fahafito dia an'ny firenena taranak'i Dana isam-pokony.
A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;
Ary ny fari-tanin'ny lovany dia Zora sy Estaola sy Ira-semesy
Salbin, Aialon a Jetela;
sy Salabima sy Aialona sy Jitla
Elon, Tamna a Ekron;
sy Elona sy Timna sy Ekrona
Elteke, Gebbeton a Baalat;
sy Elteke sy Gibetona sy Baleta
Jehud, Beneberak a Getremmon;
sy Jehoda sy Bene-beraka sy Gat-rimona
Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.
sy Me-jarkona sy Rakona ary ny tany tandrifin'i Jopa.
Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.
Ary ny fari-tanin'ny taranak'i Dana dia nandroso nihoatra ireo; fa niakatra ny taranak'i Dana, dia niady tamin'i Lesema ka nahafaka azy ary namely azy tamin'ny lelan-tsabatra ka nahazo azy, dia nitoetra teo; ary ny anaran'i Lesema nataony hoe Dana araka ny anaran'i Dana rainy.
To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Dana araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.
Dia vitany ny nizarana ny tany holovany araka ny fari-taniny, ka dia nomen'ny Zanak'Isiraely lova teo aminy koa Josoa, zanak'i Nona.
Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.
Araka ny tenin'i Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahiny, dia Timnata-sera any amin'ny tany havoan'i Efraima: dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao.
Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.
Ireo no lova izay nozarain'i Eleazara mpisorona sy Josoa, zanak'i Nona, ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny Zanak'Isiraely tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, dia teo am-baravaran'ny trano-lay fihaonana, araka ny filokana. Dia vitany avokoa ny nizarany ny tany.