Joshua 12

Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay
Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon,
Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona,
A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga.
ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay hatramin'ny Ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga.
Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei,
Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon.
sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.
Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského:
dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tani-hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:
Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;
Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;
ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;
ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
Král Eglon jeden, král Gázer jeden;
ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
Král Dabir jeden, král Gader jeden;
ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
Král Horma jeden, král Arad jeden;
ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
Král Lebna jeden, král Adulam jeden;
ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
Král Maceda jeden, král Bethel jeden;
ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
Král Tafua jeden, král Chefer jeden;
ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
Král Afek jeden, král Sáron jeden;
ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
Král Mádon jeden, král Azor jeden;
ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;
ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;
ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;
ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden;
ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;
Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.
ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.