Psalms 149

Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.
Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten.
Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.
Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.
Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.
Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.
Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením.
Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.
Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.
Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.
Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,
De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;
K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,
Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;
K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,
Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;
K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.
Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!