Psalms 148

Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.
Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.
Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!
Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!
Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!
Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.
Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.
A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!
Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,
Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!
I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,
Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!
Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!
Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,
Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!
Mládenci, též i panny, starci s dítkami,
Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!
Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.
Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.
A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.
En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!