Psalms 145

Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
Daleth. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.
O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.
A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.
Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
Zain. Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.
Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.
Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.
Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
Samech. De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.
Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
Ain. Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.
Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
Koph. De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.
Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
Resch. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.
Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
Schin. De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.
Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.
Thau. Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.