Psalms 135

Halelujah. Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodinovi,
Hallelujah! Prijst den Naam des HEEREN, prijst Hem, gij knechten des HEEREN!
Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho.
Gij, die staat in het huis des HEEREN, in de voorhoven van het huis onzes Gods!
Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý Hospodin; žalmy zpívejte jménu jeho, nebo rozkošné jest.
Looft den HEERE, want de HEERE is goed; psalmzingt Zijn Naam, want Hij is liefelijk.
Jákoba zajisté sobě vyvolil Hospodin, a Izraele za svůj lid zvláštní.
Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn eigendom.
Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy.
Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.
Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.
Al wat den HEERE behaagt, doet Hij, in de hemelen, en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden.
Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.
Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen; Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort.
Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.
Die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van den mens af tot het vee toe.
Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho.
Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte! tegen Farao en tegen al zijn knechten.
Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,
Die veel volken sloeg, en machtige koningen doodde;
Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská.
Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Basan, en al de koninkrijken van Kanaän,
A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.
En Hij gaf hun land ten erve, ten erve aan Zijn volk Israël.
Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka tvá od národu až do pronárodu.
O HEERE! Uw Naam is in eeuwigheid; HEERE! Uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.
Want de HEERE zal Zijn volk richten, en het zal Hem berouwen over Zijn knechten.
Ale modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských,
De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.
Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.
Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.
Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond.
Buďtež jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají.
Dat die ze maken, hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.
Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu.
Gij huis Israëls! looft den HEERE; gij huis Aärons! looft den HEERE.
Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
Gij huis van Levi! looft den HEERE; gij die den HEERE vreest! looft den HEERE.
Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.
Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!