Psalms 134

Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.
Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce:
Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.
Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.
De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.