Psalms 130

Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.
HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.
En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.