Psalms 129

Píseň stupňů. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, rciž nyní Izraeli,
Een lied Hammaaloth. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zegge nu Israël;
Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, a však mne nepřemohli.
Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd; evenwel hebben zij mij niet overmocht.
Po hřbetě mém orali oráči, a dlouhé proháněli brázdy své.
Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.
Ale Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných.
De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen.
Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.
Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten.
Budou jako tráva na střechách, kteráž prvé než odrostá, usychá.
Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt;
Z níž nemůže hrsti své naplniti žnec, ani náručí svého ten, kterýž váže snopy.
Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm;
Aniž řeknou tudy jdoucí: Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, aneb: Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.
En die voorbijgaan, niet zeggen: De zegen des HEEREN zij bij u! Wij zegenen ulieden in den Naam des HEEREN.