Psalms 122

Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek připojen.
Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.
Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.
Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.
Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.