Proverbs 12

Kdo miluje cvičení, miluje umění; kdož pak nenávidí domlouvání, nemoudrý jest.
Wie de tucht liefheeft, die heeft de wetenschap lief; maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig.
Dobrý nalézá lásku u Hospodina, ale muže nešlechetného potupí Bůh.
De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE; maar een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen.
Nebývá trvánlivý člověk v bezbožnosti, kořen pak spravedlivých nepohne se.
De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid; maar de wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden.
Žena statečná jest koruna muže svého, ale jako hnis v kostech jeho ta, kteráž k hanbě přivodí.
Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.
Myšlení spravedlivých jsou pravá, rady pak bezbožných lstivé.
Der rechtvaardigen gedachten zijn recht; der goddelozen raadslagen zijn bedrog.
Slova bezbožných úklady činí krvi, ústa pak spravedlivých vytrhují je.
De woorden der goddelozen zijn om op bloed te loeren; maar de mond der oprechten zal ze redden.
Vyvráceni bývají bezbožní tak, aby jich nebylo, ale dům spravedlivých ostojí.
De goddelozen worden omgekeerd, dat zij niet meer zijn; maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan.
Podlé toho, jakž rozumný jest, chválen bývá muž, převráceného pak srdce bude v pohrdání.
Een ieder zal geprezen worden, naardat zijn verstandigheid is; maar die verkeerd van hart is, zal tot verachting wezen.
Lepší jest nevzácný, kterýž má služebníka, nežli ten, kterýž sobě slavně počíná, a nemá chleba.
Beter is, die zich gering acht, en een knecht heeft, dan die zichzelven eert, en des broods gebrek heeft.
Pečuje spravedlivý o život hovádka svého, srdce pak bezbožných ukrutné jest.
De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.
Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem; ale kdož následuje zahalečů, blázen jest.
Die zijn land bouwt, zal van brood verzadigd worden; maar die ijdele mensen volgt, is verstandeloos.
Žádostiv jest bezbožný obrany proti zlému, ale kořen spravedlivých způsobuje ji.
De goddeloze begeert het net der bozen; maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeven.
Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z ssoužení.
In de overtreding der lippen is de strik des bozen; maar de rechtvaardige zal uit de benauwdheid uitkomen.
Z ovoce úst každý nasycen bude dobrým, a odplatu za skutky člověka dá jemu Bůh.
Een ieder wordt van de vrucht des monds met goed verzadigd; en de vergelding van des mensen handen zal hij tot zich wederbrengen.
Cesta blázna přímá se zdá jemu, ale kdo poslouchá rady, moudrý jest.
De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs.
Hněv blázna v tentýž den poznán bývá, ale opatrný hanbu skrývá.
De toorn des dwazen wordt ten zelven dage bekend; maar die kloekzinnig is, bedekt de schande.
Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest.
Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog.
Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.
Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn.
Rtové pravdomluvní utvrzeni budou na věky, ale na kratičko jazyk lživý.
Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik.
V srdci těch, kteříž zlé obmýšlejí, bývá lest, v těch pak, kteříž radí ku pokoji, veselí.
Bedrog is in het hart dergenen, die kwaad smeden; maar degenen die vrede raden, hebben blijdschap.
Nepotká spravedlivého žádná těžkost, bezbožní pak naplněni budou zlým.
Den rechtvaardigen zal geen leed wedervaren; maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden.
Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí, ale ti, jenž činí pravdu, líbí se jemu.
Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.
Člověk opatrný tají umění, ale srdce bláznů vyvolává bláznovství.
Een kloekzinnig mens bedekt de wetenschap; maar het hart der zotten roept dwaasheid uit.
Ruka pracovitých panovati bude, lstivá pak musí dávati plat.
De hand der vlijtigen zal heersen; maar de bedriegers zullen onder cijns wezen.
Starost v srdci člověka snižuje ji, ale věc dobrá obveseluje ji.
Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; maar een goed woord verblijdt het.
Vzácnější jest nad bližního svého spravedlivý, cesta pak bezbožných svodí je.
De rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste; maar de weg der goddelozen doet hen dwalen.
Nebude péci fortelný, což ulovil, ale člověk bedlivý statku drahého nabude.
Een bedrieger zal zijn jachtvang niet braden; maar het kostelijk goed des mensen is des vlijtigen.
Na stezce spravedlnosti jest život, a cesta stezky její nesmrtelná jest.
In het pad der gerechtigheid is het leven; en in den weg van haar voetpad is de dood niet.