Nehemiah 10

Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn Chachaliášův, a Sedechiáš,
Tot de verzegelingen nu waren: Nehemia Hattirsatha, zoon van Hachalja, en Zidkia,
Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
Seraja, Azarja, Jeremia,
Paschur, Amariáš, Malkiáš,
Pashur, Amarja, Malchia,
Chattus, Sebaniáš, Malluch,
Hattus, Sebanja, Malluch,
Charim, Meremot, Abdiáš,
Harim, Meremoth, Obadja,
Daniel, Ginneton, Báruch,
Daniël, Ginnethon, Baruch,
Mesullam, Abiáš, Miamin,
Mesullam, Abia, Mijamin,
Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. To kněží.
Maazia, Bilgai, Semaja. Dit waren de priesters.
Levítové pak: Jesua syn Azaniášův, Binnui z synů Chenadad, Kadmiel.
En de Levieten, namelijk: Jesua, zoon van Azanja, Binnui; van de zonen van Henadad, Kadmiel;
Bratří pak jejich: Sebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan,
En hun broederen: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Mícha, Rechob, Chasabiáš,
Micha, Rehob, Hasabja,
Zakur, Serebiáš, Sebaniáš,
Zakkur, Serebja, Sebanja,
Hodiáš, Báni, Beninu.
Hodia, Bani, Beninu;
Přední z lidu: Paros, Pachat Moáb, Elam, Zattu, Báni,
De hoofden des volks: Parhos, Pahath-moab, Elam, Zatthu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Azgad, Bebai,
Adoniáš, Bigvai, Adin,
Adonia, Bigvai, Adin,
Ater, Ezechiáš, Azur,
Ater, Hizkia, Azzur,
Hodiáš, Chasum, Bezai,
Hodia, Hasum, Bezai,
Charif, Anatot, Nebai,
Harif, Anathoth, Nebai,
Magpias, Mesullam, Chezir,
Magpias, Mesullam, Hezir,
Mesezabel, Sádoch, Jaddua,
Mesezabeel, Zadok, Jaddua,
Pelatiáš, Chanan, Anaiáš,
Pelatja, Hanan, Anaja,
Ozeáš, Chananiáš, Chasub,
Hosea, Hananja, Hassub,
Loches, Pilcha, Sobek,
Hallohes, Pilha, Sobek,
Rechum, Chasabna, Maaseiáš,
Rehum, Hasabna, Maaseja,
Achiáš, Chanan, Anan,
En Ahia, Hanan, Anan,
Malluch, Charim, Baana.
Malluch, Harim, Baäna.
Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný,
En het overige des volks, de priesteren, de Levieten, de poortiers, de zangers, de Nethinim, en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochteren, al wie wetenschap en verstand had;
Chopivše se téhož s bratřími svými a těmi, kteříž byli přednější, přistupovali, prokletím a přísahou se zavazujíce: Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho;
Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in den vloek en in den eed, dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van den knecht Gods, Mozes; en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen al de geboden des HEEREN, onzes Heeren, en Zijn rechten en Zijn inzettingen;
Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým,
En dat wij onze dochteren niet zouden geven aan de volken des lands, noch hun dochteren nemen voor onze zonen.
Ani od cizozemců, kteříž by nám přinášeli jaké koupě a jakékoli potravy v den sobotní na prodaj, přijímati v sobotu aneb v sváteční den, a že necháme rolí sedmého léta, i všelikého dobývání dluhu.
Ook als de volken des lands waren en alle koren op den sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij op den sabbat, of op een anderen heiligen dag van hen niet zouden nemen; en dat wij het zevende jaar zouden vrij laten, mitsgaders allerhande bezwaarnis.
I to nařídili jsme mezi sebou, abychom dávali třetí díl lotu na každý rok k službě domu Boha našeho,
Voorts zetten wij ons geboden op, ons opleggende een derde deel van een sikkel in het jaar, tot den dienst van het huis onzes Gods;
Na chleby zpořádaní, i obět ustavičnou, i na zápal ustavičný k sobotám, novměsícům a slavnostem, i na věci svaté, i oběti za hříchy k očištění Izraele, i na všecko přisluhování domu Boha našeho.
Tot het brood der toerichting, en het gedurig spijsoffer, en tot het gedurig brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de zondofferen, om verzoening te doen over Israël; en tot alle werk van het huis onzes Gods.
Metali jsme i losy s strany kněží, Levítů i lidu, příčinou dříví nošení, aby ho dodávali do domu Boha našeho, čeledem otců našich časy vyměřenými, rok po roku, aby hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho, jakž psáno jest v zákoně.
Ook wierpen wij de loten, onder de priesters, de Levieten en het volk, over het offer van het hout, dat men brengen zou ten huize onzes Gods, naar het huis onzer vaderen, op bestemde tijden, jaar op jaar, om te branden op het altaar des HEEREN, onzes Gods, gelijk het in de wet geschreven is;
Také, že chceme přinášeti prvotiny země své, i prvotiny všelikého ovoce každého stromu, rok po roku do domu Hospodinova.
Dat wij ook de eerstelingen onzes lands en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboomte, jaar op jaar, zouden brengen ten huize des HEEREN;
K tomu i prvorozené syny své, i hovádka svá, (jakož psáno jest v zákoně), i prvorozené z skotů i bravů svých, že přinášeti budeme do domu Boha svého, kněžím přisluhujícím v domě Boha našeho.
En de eerstgeborenen onzer zonen en onzer beesten, gelijk het in de wet geschreven is; en dat wij de eerstgeborenen onzer runderen en onzer schapen zouden brengen ten huize onzes Gods, tot de priesteren, die in het huis onzes Gods dienen.
A prvotiny těsta svého i obětí svých, i ovoce všelijakého stromu, mstu i oleje nového, aby přinášeli kněžím do pokojů domu Boha našeho, a desátky země naší Levítům. A Levítové desátky ty vybírati budou po všech městech, v nichž pracovati budeme.
En dat wij de eerstelingen onzes deegs, en onze hefofferen, en de vrucht aller bomen, most en olie, zouden brengen tot de priesteren, in de kameren van het huis onzes Gods, en de tienden onzes lands tot de Levieten; en dat dezelfde Levieten de tienden zouden hebben in alle steden onzer landbouwerij;
Bude pak při tom kněz, syn Aronův, s Levíty, když Levítové ty desátky vyberou, a Levítové sami vnesou desátek z desátků do domu Boha našeho, do pokojů v domě skladu.
En dat er een priester, een zoon van Aäron, bij de Levieten zou zijn, als de Levieten de tienden ontvangen; en dat de Levieten de tienden zouden opbrengen ten huize onzes Gods, in de kameren van het schathuis.
Nebo do těch pokojů donášeti budou synové Izraelští i synové Léví oběti obilé, mstu a oleje nového, (kdež jsou nádoby svatyně), i kněží přisluhující, vrátní i zpěváci, abychom neopouštěli domu Boha svého.
Want de kinderen Israëls en de kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die kameren brengen, omdat aldaar de vaten des heiligdoms zijn, en de priesteren, die dienen, en de poortiers, en de zangers; dat wij alzo het huis onzes Gods niet zouden verlaten.