I Thessalonians 5

O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo.
Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.
Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho.
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.
Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy.
Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.
Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.
Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení.
Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista,
Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.
Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.
Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.
A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,
En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
A velice je milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně.
En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
A prosímeť vás, bratří, napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.
En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.
Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
Vždycky se radujte,
Verblijdt u te allen tijd.
Bez přestání se modlte,
Bidt zonder ophouden.
Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Ducha neuhašujte,
Blust den Geest niet uit.
Proroctvím nepohrdejte,
Veracht de profetieën niet.
Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.
Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
Věrnýť jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to.
Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
Bratří, modlte se za nás.
Broeders, bidt voor ons.
Pozdravte všech bratří v políbením svatém.
Groet al de broeders met een heiligen kus.
Zavazujiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým.
Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
Milost Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen. List první k Tessalonicenským psán jest v Aténách.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.