Exodus 30

「你要用皂荚木做一座烧香的坛。
Και θελεις καμει θυσιαστηριον δια να θυμιαζης θυμιαμα εκ ξυλου σιττιμ θελεις καμει αυτο.
这坛要四方的,长一肘,宽一肘,高二肘;坛的四角要与坛接连一块。
μιας πηχης το μηκος αυτου και μιας πηχης το πλατος αυτου τετραγωνον θελει εισθαι και δυο πηχων το υψος αυτου τα κερατα αυτου εκ του αυτου.
要用精金把坛的上面与坛的四围,并坛的四角,包裹;又要在坛的四围镶上金牙边。
Και θελεις περικαλυψει αυτο με χρυσιον καθαρον, την κορυφην αυτου και τα πλαγια αυτου κυκλω και τα κερατα αυτου και θελεις καμει εις αυτο στεφανην χρυσην κυκλω.
要做两个金环安在牙子边以下,在坛的两旁,两根横撑上,作为穿杠的用处,以便抬坛。
Και δυο χρυσους κρικους θελεις καμει εις αυτο υπο την στεφανην αυτου πλησιον των δυο γωνιων αυτου επι τα δυο πλαγια αυτου θελεις καμει αυτους, και θελουσιν εισθαι θηκαι των μοχλων, ωστε να βασταζωσιν αυτο δι αυτων.
要用皂荚木做杠,用金包裹。
Και θελεις καμει τους μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και θελεις περικαλυψει αυτους με χρυσιον.
要把坛放在法柜前的幔子外,对著法柜上的施恩座,就是我要与你相会的地方。
Και θελεις βαλει αυτο απεναντι του καταπετασματος του ενωπιον της κιβωτου του μαρτυριου, αντικρυ του ιλαστηριου του επι του μαρτυριου, οπου θελω εμφανιζεσθαι εις σε.
亚伦在坛上要烧馨香料做的香;每早晨他收拾灯的时候,要烧这香。
Και θελει θυμιαζει ο Ααρων επ αυτου θυμιαμα ευωδες καθ εκαστην πρωιαν οταν ετοιμαζη τους λυχνους, θελει θυμιαζει επ αυτου.
黄昏点灯的时候,他要在耶和华面前烧这香,作为世世代代常烧的香。
Και οταν αναπτη ο Ααρων τους λυχνους το εσπερας, θελει θυμιαζει επ αυτου, θυμιαμα παντοτεινον ενωπιον του Κυριου εις τας γενεας σας.
在这坛上不可奉上异样的香,不可献燔祭、素祭,也不可浇上奠祭。
δεν θελετε προσφερει επ αυτου ξενον θυμιαμα ουδε ολοκαυτωμα ουδε προσφοραν εξ αλφιτων ουδε θελετε χυσει επ αυτου σπονδην.
亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼。他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼,作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为至圣。」
Και θελει καμνει ο Ααρων εξιλεωσιν επι των κερατων αυτου απαξ του ενιαυτου με το αιμα της περι αμαρτιας προσφορας της εξιλεωσεως απαξ του ενιαυτου θελει καμνει εξιλεωσιν επ αυτου εις τας γενεας σας τουτο ειναι αγιωτατον προς τον Κυριον.
耶和华晓谕摩西说:
Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
「你要按以色列人被数的,计算总数,你数的时候,他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华,免得数的时候在他们中间有灾殃。
Οταν λαμβανης το κεφαλαιον των υιων Ισραηλ κατα την απαριθμησιν αυτων, τοτε θελουσι δωσει πας ανθρωπος λυτρον δια την ψυχην αυτου προς τον Κυριον, οταν απαριθμης αυτους, δια να μη επελθη πληγη επ αυτους, οταν απαριθμης αυτους
凡过去归那些被数之人的,每人要按圣所的平,拿银子半舍客勒;这半舍客勒是奉给耶和华的礼物(一舍客勒是二十季拉)。
τουτο θελουσι διδει πας οστις περνα εις την απαριθμησιν, ημισυ του σικλου κατα τον σικλον του αγιου ο σικλος ειναι εικοσι γερα ημισυ του σικλου θελει εισθαι η προσφορα του Κυριου.
凡过去归那些被数的人,从二十岁以外的,要将这礼物奉给耶和华。
πας οστις περνα εις την απαριθμησιν, απο εικοσι ετων ηλικιας και επανω, θελει δωσει προσφοραν εις τον Κυριον.
他们为赎生命将礼物奉给耶和华,富足的不可多出,贫穷的也不可少出,各人要出半舍客勒。
Ο πλουσιος δεν θελει δωσει πλειοτερον, και ο πτωχος δεν θελει δωσει ολιγωτερον ημισεος σικλου, οταν διδωσι την προσφοραν εις τον Κυριον δια να καμωσιν εξιλεωσιν υπερ των ψυχων υμων.
你要从以色列人收这赎罪银,作为会幕的使用,可以在耶和华面前为以色列人作纪念,赎生命。」
Και θελεις λαβει το αργυριον της εξιλεωσεως παρα των υιων Ισραηλ, και θελεις μεταχειρισθη αυτο εις την υπηρεσιαν της σκηνης του μαρτυριου, και θελει εισθαι εις τους υιους Ισραηλ εις μνημοσυνον ενωπιον του Κυριου, δια να γεινη εξιλεωσις υπερ των ψυχων υμων.
耶和华晓谕摩西说:
Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
「你要用铜做洗濯盆和盆座,以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间,在盆里盛水。
Και θελεις καμει νιπτηρα χαλκινον και την βασιν αυτου χαλκινην, δια να νιπτωνται και θελεις θεσει αυτον μεταξυ της σκηνης του μαρτυριου και του θυσιαστηριου και θελεις βαλει υδωρ εις αυτον
亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。
και θελουσι νιπτει ο Ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων και τους ποδας αυτων εξ αυτου
他们进会幕,或是就近坛前供职给耶和华献火祭的时候,必用水洗濯,免得死亡。
Οταν εισερχωνται εις την σκηνην του μαρτυριου, θελουσι νιπτεσθαι με υδωρ, δια να μη αποθανωσιν η οταν πλησιαζωσιν εις το θυσιαστηριον δια να λειτουργησωσι, δια να καυσωσι θυσιαν γινομενην δια πυρος εις τον Κυριον
他们洗手洗脚就免得死亡。这要作亚伦和他后裔世世代代永远的定例。」
τοτε θελουσι νιπτει τας χειρας αυτων και τους ποδας αυτων, δια να μη αποθανωσι και τουτο θελει εισθαι νομος παντοτεινος εις αυτους, εις αυτον και εις το σπερμα αυτου εις τας γενεας αυτων.
耶和华晓谕摩西说:
Και ελαλησε Κυριος προς τον Μωυσην, λεγων,
「你要取上品的香料,就是流质的没药五百舍客勒,香肉桂一半,就是二百五十舍客勒,菖蒲二百五十舍客勒,
Και συ λαβε εις σεαυτον εκλεκτα αρωματα, καθαρας σμυρνης πεντακοσιους σικλους και ευωδους κινναμωμου ημισυ αυτης, διακοσιους πεντηκοντα, και ευωδους καλαμου διακοσιους πεντηκοντα,
桂皮五百舍客勒,都按著圣所的平,又取橄榄油一欣,
και κασσιας πεντακοσιους, κατα τον σικλον του αγιου, και ελαιου ελαιας εν ιν
按做香之法调和做成圣膏油。
και θελεις καμει αυτο ελαιον αγιου χρισματος, χρισμα μυρεψικον κατα την τεχνην του μυρεψου αγιον χριστηριον ελαιον θελει εισθαι.
要用这膏油抹会幕和法柜,
Και θελεις χρισει με αυτο την σκηνην του μαρτυριου και την κιβωτον του μαρτυριου,
桌子与桌子的一切器具,灯台和灯台的器具,并香坛、
και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτης και την λυχνιαν και τα σκευη αυτης και το θυσιαστηριον του θυμιαματος,
燔祭坛,和坛的一切器具,洗濯盆和盆座。
και το θυσιαστηριον του ολοκαυτωματος μετα παντων των σκευων αυτου και τον νιπτηρα και την βασιν αυτου.
要使这些物成为圣,好成为至圣;凡挨著的都成为圣。
Και θελεις αγιασει αυτα, δια να ηναι αγιωτατα παν το εγγιζον αυτα θελει εισθαι αγιον.
要膏亚伦和他的儿子,使他们成为圣,可以给我供祭司的职分。
Και τον Ααρων και τους υιους αυτου θελεις χρισει και θελεις αγιασει αυτους, δια να ιερατευωσιν εις εμε.
你要对以色列人说:『这油,我要世世代代以为圣膏油。
Και θελεις λαλησει προς τους υιους Ισραηλ, λεγων, τουτο θελει εισθαι εις εμε αγιον χριστηριον ελαιον εις τας γενεας σας
不可倒在别人的身上,也不可按这调和之法做与此相似的。这膏油是圣的,你们也要以为圣。
επι σαρκα ανθρωπου δεν θελει χυθη ουδε θελετε καμει ομοιον αυτου κατα την συνθεσιν αυτου τουτο ειναι αγιον και αγιον θελει εισθαι εις εσας
凡调和与此相似的,或将这膏膏在别人身上的,这人要从民中剪除。』」
οστις συνθεση ομοιον αυτου η οστις βαλη εξ αυτου επι αλλογενη, θελει εξολοθρευθη εκ του λαου αυτου.
耶和华吩咐摩西说:「你要取馨香的香料,就是拿他弗、施喜列、喜利比拿;这馨香的香料和净乳香各样要一般大的分量。
Και ειπε Κυριος προς τον Μωυσην, Λαβε εις σεαυτον ευωδη αρωματα, στακτην και ονυχα και χαλβανην, ταυτα τα ευωδη αρωματα μετα καθαρου λιβανιου ισου βαρους θελει εισθαι εκαστον.
你要用这些加上盐,按做香之法做成清净圣洁的香。
Και θελεις καμει τουτο θυμιαμα, συνθεσιν κατα την τεχνην του μυρεψου μεμιγμενον, καθαρον, αγιον
这香要取点捣得极细,放在会幕内、法柜前,我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。
και θελεις κοπανισει μερος εκ τουτου πολλα λεπτον, και θελεις βαλει εξ αυτου εμπροσθεν του μαρτυριου εν τη σκηνη του μαρτυριου, οπου θελω εμφανιζεσθαι εις σε τουτο θελει εισθαι εις εσας αγιωτατον.
你们不可按这调和之法为自己做香;要以这香为圣,归耶和华。
Κατα δε την συνθεσιν του θυμιαματος τουτου, το οποιον θελεις καμει, σεις δεν θελετε καμει εις εαυτους αγιον θελει εισθαι εις σε δια τον Κυριον
凡做香和这香一样,为要闻香味的,这人要从民中剪除。」
οστις καμη ομοιον αυτου δια να μυριζηται αυτο, θελει εξολοθρευθη εκ του λαου αυτου.